Başka kuruma atanan memurun harcırahını eski kurumu ödeyebilir mi?

Kanunda, kurumlar arası naklen atama suretiyle başka bir yerdeki göreve atanan ve bu atama nedeniyle sürekli görev harcırahına hak kazanan memura harcırah ödemesinin taalluk ettiği yeni kurumu tarafından ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Her ne kadar Harcırah Kanunu’nun 57’inci maddesi uyarınca sürekli görev yolluğunun hizmetin taalluk ettiği kurum tarafından ödeneceği dolayısıyla ilgilinin ayrıldığı kurum tarafından ödenemeyeceği belirtilmiş ise de Harcırah Kanunu’nun 59’uncu maddesi uyarınca ödemenin peşin olarak yapılması gerektiği bunun da ancak ayrıldığı kurum tarafından yapılabileceği, gerekirse avans verilmesinin mümkün olduğu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’inci maddesine göre sürekli görev yolluğunun ödeme emri belgesi aranmaksızın görevlendirme yazısı ile bekletilmeden ödeneceği hükme bağlandığından; ayrıca ilgilinin sürekli görevle atanasının yapıldığı …………….. Belediyesi tarafından kendisine mükerrer ödeme yapıldığına ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belge bulunmadığından, ……… Belediyesi bütçesinden ödenen sürekli görev yolluğunun kamu zararı oluşturmadığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı - 5. Daire

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler

Yıl: 2016

İlam no.: 218

Karar No.: 432

Tutanak tarihi: 27.08.2020

Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Sürekli görev yolluğu

……. tarih ve ……..sayılı ilamın ………’inci maddesi ile;

………. Belediyesinden ………. Belediyesine naklen ataması yapılan …….’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması sonucunda …… TL kamu zararının Harcama Yetkilisi ………., Gerçekleştirme Görevlisi ………’na müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmişti.

Bu defa, sorumlu Harcama Yetkilisi …………., Gerçekleştirme Görevlisi ………’nun ……… sayılı ilamın ………’inci maddesinde yer alan karar ile ilgili temyiz talebinde bulunması sonucunda, Sayıştay Temyiz Kurulunun ……….tarih ve …….. tutanak sayılı kararınında;

“6245 sayılı Harcırah Kanunun;

“Harcırah verilecek kimseler” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; …. Harcırah verilir.” hükmü,

“Harcırahın sureti tediyesi” başlıklı 57’nci maddesinde; “Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir.” hükmü,

“Harcırahın sureti tediyesi ve mahsubu” başlıklı 59’uncu maddesinde; “Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (...) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.” hükümlerinin bulunduğu,

Buna göre harcırahın peşin olarak ödenmesinin esas olduğu, gerektiğinde avans verilebileceği, memura yapacağı harcamalara esas olmak üzere önceden ödeme yapılması gerektiği, memurun 15 günlük mehil müddeti içerisinde yeni atandığı kurumda yeni görevine hemen başlayamayacağı, bu süre içerisinde peşin olarak yapılacak harcırah bedelinin ancak ayrılmadan önceki kurumdan alınabileceği;

Harcırah Kanununun 59’uncu maddesinde yer alan harcırah, memur ve hizmetlinin gidisinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir ibaresi dikkate alındığında bu hükmün sürekli görev yolluğuna atıf yaptığı, yapılan naklen tayin işleminin sürekli görev yolluğunun hukuki tüm gerekleri yerine getirilerek verilmiş olduğu, kamu bir bütün düşünüldüğünde herhangi bir şekilde kamu zararına neden olunmadığı,

Harcırah Kanununun 57’nci maddesi içeriğine dikkat edildiğinde bu maddenin geçici görev yolluklarını ve kamu görevlisinin başka bir kurumun hizmetinde görevlendirmelerini vb. kapsadığı, taalluk etmek kelimesinin anlamından sürekli görev yolluğunun hangi kurumdan ödeneceği hususunda tam bir açıklık bulunmadığı ve tereddüt oluştuğu,

Naklen yapılan memur atamalarında memurun ayrıldığı kurum tarafından düzenlenen “Personel Nakil Bildirimi” belgesinde kurumdan ayrılan personelin “Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı. Almışsa Tutarı” sütunu bulunduğunu, personel nakil bildiriminde bu yönde bir bilginin yer alması nakil olan personelin sürekli görev yolluğunu ayrılacağı kurumdan da alabileceğini gösterdiği,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlıklı 62. maddesinde;

“(Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar denildiği,

……… Başkanlığı tarafından değişik zamanlarda Harcırahın Ödenme Zamanı ile ilgili olarak verilen kararlarda da: memurun yapacağı harcamalar için harcırahın, memura bulunduğu kurumdan ayrılmadan ödenmesinin gerektiğinin belirtildiği,

Ayrıca mükerrer ödeme yapıldığına ilişkin bir tespitinde bulunmadığı, dolayısıyla Kamu Zararının oluşmadığına, tazmin hükmünün bozularak dairesine gönderilmesine” karar verilmiştir.

Söz konusu karar doğrultusunda, Ek Rapor düzenlenerek Dairemize havale edilmiştir.

Bu itibarla, Temyiz Kurulunun bozma kararı üzerine …….. sayılı ilamın ………’inci maddesinin, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin (7) nci fıkrası hükmü gereğince yeniden görüşülmesine karar verildi.

6245 sayılı Harcırah Kanunun “Harcırah Verilecek Kimseler” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

….

Harcırah verilir”

Aynı Kanunun “Harcırahın Sureti Tediyesi” başlıklı 57’nci maddesinde ise; “Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir”,

“Harcırahın sureti tediyesi ve mahsubu” başlıklı 59’uncu maddesinde ise; “Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (...) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.” hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlıklı 62. maddesinde; “Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen "yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.”

Denilmektedir.

Kanunda, kurumlar arası naklen atama suretiyle başka bir yerdeki göreve atanan ve bu atama nedeniyle sürekli görev harcırahına hak kazanan memura harcırah ödemesinin taalluk ettiği yeni kurumu tarafından ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Her ne kadar Harcırah Kanunu’nun 57’inci maddesi uyarınca sürekli görev yolluğunun hizmetin taalluk ettiği kurum tarafından ödeneceği dolayısıyla ilgilinin ayrıldığı kurum tarafından ödenemeyeceği belirtilmiş ise de Harcırah Kanunu’nun 59’uncu maddesi uyarınca ödemenin peşin olarak yapılması gerektiği bunun da ancak ayrıldığı kurum tarafından yapılabileceği, gerekirse avans verilmesinin mümkün olduğu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’inci maddesine göre sürekli görev yolluğunun ödeme emri belgesi aranmaksızın görevlendirme yazısı ile bekletilmeden ödeneceği hükme bağlandığından; ayrıca ilgilinin sürekli görevle atanasının yapıldığı …………….. Belediyesi tarafından kendisine mükerrer ödeme yapıldığına ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belge bulunmadığından, ……… Belediyesi bütçesinden ödenen sürekli görev yolluğunun kamu zararı oluşturmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, ………. Belediyesinden ……………. Belediyesine nakden ataması yapılan ………….’a ödenen sürekli görev yolluğu ile ilgili olarak yapılan açıklamalar çerçevesinde kamu zararı oluşmayan ………….. TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, karar verildi.

Editör: TE Bilisim