Evine siyasi parti bayrağı asılı olan memura hangi disiplin cezası verilir?

Memuurn görev yaptığı yerde ikamet etmeyip, başka  bir beldede bulunan evinde ikamet ettiği, söz konusu parti bayraklarının onbeş-yirmi gün boyunca kendi evinde asılı duruşunun ilgilinin bilgisi dışında kalmasının mümkün olamayacağı, ilgili tarafından başka kişilerin bayrakları astığı ileri sürülmüş ve daha sonra bazı şahıslar ifadelerini değiştirmiş ise de, bu kişilerin ilk ifadelerinde ve diğer ifadelerde ....... partisi aleyhine konuştuğu ve siyasi propaganda yaptığı yönünde beyanlardan da kişinin isnat edilen fiili işlediğ anlaşıldığından görevine son verme işleminin mevzuata aykırı olmadığı hakkında.

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/335 E. , 2021/3701 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/335
Karar No : 2021/3701

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Kütahya İli, Simav İlçesi, … Köyünde … olarak görev yapan davacının, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 25. maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 20/09/2017 tarih ve E:2016/51104, K:2017/20273 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; dosyadaki bilgi ve belgeler ile tanık ifade tutanaklarının incelenmesinden, davacının görev yaptığı ......................köyünde ikamet etmeyip, ..................... beldesindeki evinde ikamet ettiği, söz konusu parti bayraklarının onbeş-yirmi gün boyunca kendi evinde asılı duruşunun davacının bilgisi dışında kalmasının mümkün olamayacağı, davacı tarafından başka kişilerin bayrakları astığı ileri sürülmüş ve daha sonra bazı şahıslar ifadelerini değiştirmiş ise de, bu kişilerin ilk ifadelerinde ve diğer ifadelerde ............................... partisi aleyhine konuştuğu ve siyasi propaganda yaptığı yönünde beyanlardan da davacının isnat edilen fiili işlediğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : … İmam Hatibi olduğu ve mesai günlerinde köyde ikamet ettiği, … Beldesinde bulunan 3 katlı evinde çocuklarının oturduğu, eniştesi olan ... isimli kişinin … Belediye Başkan adayı olduğu ve seçimleri kazanarak halen Belediye Başkanlığı yaptığı, kendisi köyde iken, kendisinin ve eniştesinin çocukları tarafından … Beldesindeki evinin caddeye bakan balkonuna parti bayraklarının asıldığını, görev yaptığı köyden evine gittiği zaman bayrakları gördüğünü, olaya müdahale ettiğini ve bayrakları hemen indirdiğini, çocuklarının yaptığı fiilden haberinin bulunmadığını, çeşitli ortamlarda da iddia edilen sözleri söylemediğini, hepsinin dedikodu olduğunu, herhangi bir siyasi parti veya kimse ile ilgisinin bulunmadığını, köyde camii cemaati tarafından sevilen bir kişi olduğunu, olayların ardında arasında arazi anlaşmazlığı bulunan ... isimli kişinin olduğu ve konunun … Parti İlçe Başkanlığı aracılığı ile … Müftülüğüne aksettirilmesi sonucu başlatıldığı, iddiaların asılsız ve somut dayanağının bulunmadığı, daha önce yine aynı fillere dayanılarak "3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması " cezasının verildiğini ve bu işlemin iptali için ... İdare Mahkemesinde … Esasta açılan davanın derdest olduğunu, aynı eylemler gerekçe gösterilerek ikinci kez cezalandırılarak bu kez görevine son verildiği, dava konusu işlem hukuka aykırı olup İdare Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Usul ve yasaya uygun Mahkeme kararının onanarak, temyiz istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararı" üzerine Dairemize devredilen dosya Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim