Doktora dersine gitme işe gelmemek için mazeret oluşturur mu?

Belediye Başkanlığında Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Etüd Proje Şube Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yapan personel, doktora dersine katılmış olması nedeniyle bir gün işe gitmemiş, bunun üzerine hakkında disiplin soruşturması açıklarak aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmiştir.  Disiplin cezasının iptali için açılan davayı görüşen ilk derece mahkemesi personelin derse girmek için izin almaması veya bildirimde bulunmaması sebebiyle disiplin cezasının iptali için yapılan başvuruyu reddetmiştir. İlgili personelin; mazeretinin belgesi olduğu ve idarenin bilgisi olduğu, bu nedenle dava konusu işlemin mevzuata aykılık teşkil ettiği gerekçesiyle yaptığı temyiz başvurusu reddedilmiştir.

Disiplin soruşturması tamamlanmadan savunma alınabilir mi? Disiplin soruşturması tamamlanmadan savunma alınabilir mi?

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/896 E. , 2020/3745 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/896
Karar No : 2020/3745

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Etüd Proje Şube Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125/C-(b) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Etüd Proje Şube Müdürlüğünün … tarihli ve … sayılı işleminin iptali ile aylığından kesilen miktarın kesildiği tarihten itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İdare Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 01/02/2017 tarihli ve E:2015/3606, K:2017/85 sayılı bozma kararına uyularak; olayda, davacının doktora dersine katılmış olması nedeniyle 27.05.2013 tarihinde işe gelmediği, ancak derse gitmesi nedeniyle işe gelemeyeceği yönünde idareden herhangi bir izin almadığı veya bildirimde bulunmadığının tartışmasız olduğu, bu durumda, davacının 27.05.2013 günü özürsüz ve mazeretsiz işe gelmediği sabit olduğundan, eylemine uyan özürsüz olarak göreve gelmemek fiili nedeniyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği, dava konusu işlem hukuka uygun bulunduğundan, davacının işlem nedeniyle aylığından kesilen miktarın yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteminin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, bir fiil söz konusu olduğu, göreve gelmediği iki gün için ayrı ayrı ceza verilmemesi gerektiği, mazeretinin belgesi olduğu ve davalı idarenin bilgisi olduğu, bu nedenle dava konusu işlemin mevzuata aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacının fiilinin sabit olduğu ve bu nedenle dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim