Disiplin soruşturmasında savunma istenirken olay doğru olarak açıklanmalıdır.

Disiplin sosruşturması esnasında hakkında soruşturma yürütülen memurun savunma hakkınının kısıtlanması veya savunmanın yanlış alınmış olması mahkemelerce en çok iptal edilen hususların başında gelmektedir.Memurdan savunma istenirken en az 7 günlük savunma süresi kendisine verilmeli vede savunma istem yazısında memurun hangi suçtan dolayı soruşturma geçirdiği net olarak açıklanmalıdır. Yazımız ekinde yer alan mahkeme kararında memur hakkında yürütülen soruşturmada memura gönderilen savunma istem yazısında savunma istenen konunun yanlış yazılmış olması sebebiyle memurun savunma hakkınının engellediği gerekçesi ile verilen disiplin cezası iptal edilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2013/10617

Karar No : 2016/6891

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) :

Vekili :

İstemin Özeti : veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacı tarafından, Devlet Hastanesi müdürü olarak çalıştığı dönemde gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yapılan inceleme sonucunda 657 sayılı Kanun'un 125/D-ı maddesi uyarınca 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İl Disiplin Kurulu'nun 22/03/2012 tarihli ve 3 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; 2010/... ihale kayıt numaralı, yoğun bakım ünitesi için 8 kalem demirbaş malzemesi alım işinde davacının günün koşullarına uygun doğru ve gerçekçi fiyatları yansıtmayan yaklaşık maliyet ile ihaleye çıkılmasını sağladığı, bu suretle kamu zararına sebebiyet verdiği, ayrıca ihale üzerine kalan firma tarafından teslimi yapılan malzemelerin bazılarının teknik şartnameye uygun olmamasına rağmen tam ve eksiksiz teslim edilmiş gibi muayene ve kabul komisyonu tutanağını imzaladığı, bu suretle firmaya menfaat sağladığı, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunduğu açık olduğundan, dava konusu disiplin cezası ile cezalandırılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen ... tarihli ve E:...; K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Disiplin soruşturması sonucu ceza verilmeden önce davacıya tebliğ edilen dava konusu ceza ile örtüşmeyen savunma istem yazısının savunma hakkının kullandırılması anlamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı göz önüne alındığında savunma hakkı kısıtlanarak verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, İdare mahkemesince işin esasına girilerek verilen ret kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacı tarafından; Devlet Hastanesi müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan ihalelerin incelenmesi sonucunda, 657 sayılı Kanun'un 125/D-ı maddesi uyarınca 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İl Disiplin Kurulu'nun 22.03.2012 tarih ve 3 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur? Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

İdare Mahkemesince, 2010/... ihale kayıt numaralı yoğun bakım ünitesi için alımı yapılan 8 kalem demirbaş malzemesi alım işinde davacının günün koşullarına uygun doğru ve gerçekçi fiyatları yansıtmayan yaklaşık maliyet ile ihaleye çıkılmasını sağladığı, bu suretle kamu zararına sebebiyet verdiği, ayrıca ihale üzerine kalan firma tarafından teslimi yapılan malzemelerin bazılarının teknik şartnameye uygun olmamasına rağmen tam ve eksiksiz teslim edilmiş gibi muayene ve kabul komisyon tutanağını imzaladığı, bu suretle firmaya menfaat sağladığı, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunduğu açık olduğundan, tesis edilen dava konusu disiplin cezası işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-ı maddesinde, "Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak" fiilinin 1 - 3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği hüküm altına alınmıştır.

T.C Anayasası'nın 129/2. maddesinde; memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesinde de; devlet memuru hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği, soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memurun, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükümler uyarınca soruşturulan hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, ceza teklifinde bulunulması durumunda, en az yedi gün içinde savunmasını sunmasının, soruşturmacı ya da disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından, soruşturulan kişiden istenilmesi gerekmektedir.

Disiplin hukukunda; kamu görevlisinin disiplin cezasıyla cezalandırılmadan önce savunması alınırken disiplin suçunu oluşturan eylemi açık bir şekilde belirlenmeli ve savunma istem yazısında belirtilmeli, disiplin suçunu oluşturan eyleminin hangi disiplin kurallarıni ihlal ettiği ortaya konulmalıdır. Aksi durumda soruşturulan kişinin Anayasa ile güvence altına alınan savunma hakkı kısıtlanmış olacaktır.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden;Devlet Hastanesi Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, hastane tarafından gerçekleştirilen bazı ihaleler hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen, 28/12/2011 tarihli ve 118/... sayılı soruşturma raporunda getirilen teklifler doğrultusunda; 2010/... ihale kayıt numaralı yoğun bakım ünitesi için 8 kalem demirbaş malzemesi alınmasına ilişkin ihalede; ihale onay belgesi ve muayene kabul tutanağında imzası olan davacının, yeteri kadar zaman ayırmayarak günün koşullarına uygun, piyasa fiyatını yansıtmayan yaklaşık maliyet ile ihaleye çıkılmasını sağladığı bu suretle kamu zararına sebebiyet verdiği ve ihale dökümanına aykırı olarak teslim edilen malzemeleri tam ve eksiksiz teslim edilmiş gibi muayene kabul tutanağını imzaladığı bu suretle de ilgili firmaya menfaat sağladığından bahisle 22/03/2012 tarihli ve 3 sayılı işlem ile 657 sayılı Kanun'un 125/D-ı maddesi uyarınca 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; Devlet Hastanesi ihaleleri ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında 2010/... ihale kayıt numaralı ''Yoğun Bakım Ünitesi İçin Demirbaş Malzeme Alımı'' ihalesiyle ilgili getirilen teklif doğrultusunda, davacıdan ceza verilmeden önce 13/02/2012 tarihli ve 623 sayılı savunma istem yazısı ile 08/09/2010 tarihli ve 2010/... kayıt numaralı ''Anti Bakteriyel Zemin Kaplama Malzemesi Alımı'' ihalesinde kamu zararına sebep olunduğundan bahisle savunmasının istenildiği, davacının ise savunma istem yazısında belirtilen ihale ile ilgisinin olmadığını belirttiği ve 2010/... ihale kayıt numaralı ''Yoğun Bakım Ünitesi İçin Demirbaş Malzeme Alımı'' ihalesiyle ilgili de açıklamalarda bulunarak savunmasını verdiği, 23/07/2010 tarihli ve 2010/... ihale kayıt numaralı ''Yoğun Bakım Ünitesi İçin Demirbaş Malzeme Alımı'' ihalesi ile ilgili husuta ceza almasına karşın söz konusu savunma istem yazısında belirtilen ihalenin farklı bir ihale olduğu, her ne kadar davacı savunmasında cezanın verilmesine sebep olan ihaleyle ilgili açıklamalarda bulunsa da, davacı hakkında ilgisinin olmadığı ve cezalandırılmasına da sebep teşkil etmeyen başka bir ihaleyle ilgili savunması istenerek ceza tesis edilmesine dair işlemde temel disiplin hukuku ilkelerine uygunluk bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Buna göre; dava konusu işlem ile örtüşmeyen savunma istem yazısının yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca kabul edilebilir bir savunma istem yazısı olmadığı ve verilen cevabın da bir savunma olarak kabul edilemeyeceği göz önüne alındığında, savunma hakkı kısıtlanarak verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığından, işin esasına girilerek verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28/12/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim