Memur Anonim Şirkete Ortak Olabilir mi?

Memur Anonim Şirkete Ortak Olabilir mi?, memur anonim şirketlerde hangi görevleri alabilir, memur a.ş yönetiminde görev alabilir memurun ticaret yasağında

Memur Anonim Şirkete Ortak Olabilir mi?

Memur Anonim Şirkete Ortak Olabilir mi?, memur anonim şirketlerde hangi görevleri alabilir, memur a.ş yönetiminde görev alabilir memurun ticaret yasağında hangi şirketlere ortak olmaz

Memur Anonim Şirkete Ortak Olabilir mi?

Memur Anonim Şirkete Ortak Olabilir mi?
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükme göre memurların tacir veya esnaf sayılan işleri yapmaları yasaklanmıştır.Yine ilgili kanun maddesinde memurların diğer yapamayacağı işler açıklanmıştır.657 sayılı kanunun 28. maddesine baktığımızda ilgili kanun maddesinde direkt anonim şirkete ilişkin bir hükme rastlanmamaktadır.Bu sebeple kanun maddesinde geçen tacir ve esnaf kavramlarının neyi ifade ettiğine bakmamız gereklidir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında "Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar." hükmü 

Aynı Kanunun 124 üncü maddesinde "Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır." hükmü 

125 inci maddesinin birinci fıkrasında da "Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir." hükmü yer almakta olup, bu hükümlerden anlaşılacağı üzere anonim  şirket tüzel kişi tacir sayılmakla birlikte sermaye hissedarları bu sıfatlarından dolayı tacir sayılmamaktadır.

Ayrıca, anonim şirkete ilişkin 6102 sayılı Kanunun 365 inci maddesinde "Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır." ve 367 nci maddesinde "Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler..."hükümlerine yer verilmiştir.


Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, anonim şirketin esas sözleşmesinde  şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurlar  anonim  şirkete ortak olabilirler.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 22:41
YORUM EKLE