Belediye şirketi personeli 4483 sayılı yasaya tabi midir?

Belediye şirketi personeli 4483 sayılı yasaya tabi midir?

Belediye şirketi personeli 4483 sayılı yasaya tabi midir?

Belediye şirketi personeli 4483 sayılı yasaya tabi midir?

Kişinin belediye şirketlerindeki görevinden kaynaklanan eylemlerinin, belediyedeki genel sekreterlik görevi sebebiyle olmadığı, bu nedenle söz konusu eylemlerin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1248

Karar No : 2020/1034

KARAR

HAKLARINDA ÖN İNCELEME YAPILAN : ...  Müsteşar Yardımcısı

İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılan için soruşturma izni verilmemesine ilişkin..................................... Bakanının 27.8.2019 tarih ve 2019/870 savılı kararı.

KARARA İTİRAZ EDEN : ...................... Başkanlığı vekili Av. ...

Soruşturulacak Eylem :..................................Büvükşehir Belediye Başkanlığındaki Genel Sekreter Vekil olarak görev ve yetkisi 18.4.2019 tarihinde hukuken sona erdiği, dolayısıyla ................................Büvükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketindeki (.............) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevi son bulduğu halde,.................................'ta olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması yönünde ............................tarih ve 9814 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlananolağanüstü Genel Kurul davet ilanına karşılık 29.4.2019 tarih ve 9818 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, hukuki dayanağı olmadan ve yetki olarak...............AŞ'ta olağanüstü Genel Kurul yapılamayacağı yolunda ilan vermek.

Eylem Tarihi : 2019 Yılı.

....................... Bakanlığının 29.7.2020 tarih ve E. 160523 sayılı yazısıyla gönderilen dosya, .............................. Bakanının 27.8.2019 tarih v 2019/870 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karar şikayetçi tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi................'nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamı Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılarım Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasında, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçların bu Kanun kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ...'nun ..................................... Müsteşar Yardımcılığı kadrosunda olup 24.12.2018 tarihinde vekaleten ................................Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri olarak görevlendirildiği, adı geçenin 8.4.2019 tarihinde .....................Büyük Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Vekilliği görevinden istifa ettiği, 18.04.2019 tarihinde de istifasının kabul edilerek hukuken ve fiilen görevinin sona erdiği, dolayısıyla Genel Sekreter Vekilliği görevi nedeniyle ..............'taki Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevinin de bulduğu, ancak ...'nun ............'ta olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması yönündeki 22.4.2019 tarih ve 9814 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayımlanan olağanüstü Genel Kurul davet ilanına karşılık 29.04.2019tarih ve 9818 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde hukuki dayanağı olmadan ve yetkisiz olarak ......................'ta Genel k yapılamayacağına ilişkin ilan verdiği yolundaki eylem sebebiyle adı hakkında ön inceleme yapılıp yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmemesine karar verilmişse de, Belediye şirketi olmakla birlikte Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen ............................................'ın ticari şirket statüsünde olduğu, ...'nun özel hukuk hükümlerine tabi bu Şirketteki görevinin, kamu görevi olmadığı, ilgiliye isnat edilen eylemin de, ...................... Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden kaynaklanmadığı, bu görevi sebebiyle de işlenmediği, 4483 sayılı Kanun kapsamında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevin ifasından kaynaklanmayan bu eylemin genel hükümlere göre soruşturulması gerekdği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle ... için soruşturma izni verilmemesine ilişkin ......................... Bakanının 27.8.2019 tarih ve 2019/870 sayılı kararının kaldırılmasına,

Dosyanın, belirtilen eylem nedeniyle hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken ... yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak ......................... Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile itiraz edenin vekiline gönderilmesine 15.9.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 11:55
YORUM EKLE