4 b li personel hakkında 4483 göre soruşturma yapılır mı?

4 b li sözleşmeli kadroda çalışan memurlar hakkında 4483 sayılı kanununa göre soruşturma yürütülebileceği hakkında karar

4 b li personel hakkında 4483 göre soruşturma yapılır mı?

4 b li personel hakkında 4483 göre soruşturma yapılır mı?

4 b li sözleşmeli kadroda çalışan memurlar hakkında 4483 sayılı kanununa göre soruşturma yürütülebileceği hakkında karar 

T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas       No : 2018/1440

Karar No : 2018/1476

Anahtar Kelimeler : -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-4/B Sözleşmeli Personel, -4483 Sayılı Kanun

Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca görev yapan sözleşmeli personel hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca ön inceleme yapılabileceği hakkında.

KARAR

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının 1.8.2018 tarih ve E.5366 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Trablus Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğinde ve Bingazi Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğinde görevli Ataşeler ..., Ataşe Vekili Müşavirler ..., ... ile Müşavir Vekili ... haklarında soruşturma izni verilmesine, Ataşe . hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Mahalli Katip . hakkında da ön inceleme yapılmasının mümkün olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 19.4.2018 tarih ve İTK-01 sayılı kararı ve bu karara haklarında soruşturma izni verilen . vekili Av.., ., ., . ve . tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Meryem Budak'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma

Birinci Daire

izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği, itiraz süresinin ise, yetkili merci kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının

19.4.2018            tarih ve İTK-01 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının hakkında soruşturma izni verilen ...'e tebliğine dair alındı belgesinin dosyada bulunmadığı, yetkili merci kararının .'e tebliğ edilip edilmediğinin bilinemediği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ilgililer hakkında yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen ön inceleme raporunda, Mahalli Katip .'nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca bir kadroya bağlı olmadan sözleşmeli olarak muvakkat bir görev yaptığı ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında olmadığı belirtilerek adı geçen hakkında ön inceleme yapılmasının mümkün olmadığının belirtildiği, bu nedenle ön inceleme kapsamında ifadesinin alınmadığı, ön inceleme raporunda, isnat edilen eylem nedeniyle adı geçen hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda öneri getirilmediği, yetkili merci tarafından da bu kişi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda bir karar verilmediği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde, sözleşmeli personelin, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, sözleşmeli personel statüsünde görev yapan .'nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi gereğince kamu görevlisi, kamu görevlisi olması sebebiyle de 4483 sayılı Kanuna tabi olduğu, 4483 sayılı Kanun uyarınca da hakkında ön inceleme yapılmasına ve soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde yetkili merci kararı verilmesine engel bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 19.4.2018 tarih ve İTK-01 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı, hakkında soruşturma izni verilen . ..'e tebliğ edilmiş ise tebliğ alındısının dosyaya eklenmesi, edilmemişse yetkili merci kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen usule uygun olarak .'e tebliğ edilmesi, tebligat alındısı ile birlikte .'ün bu karara itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek, ayrıca Mahalli Katip . hakkında isnat edilen eylem nedeniyle ifadesi alınmak suretiyle, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda teklif getiren ek ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından ek karar verilmesi, verilecek ek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimler yapılarak tarihli ve imzalı bildirim alındısı ile birlikte itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek bu dosya ile birlikte Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 25.9.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE