Disiplin soruşturması devam ederken  görev yeri değişenlerde cezayı kim verir 

Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulu disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olup, olayda dava konusu işleme dayanak olan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde aksi yönde bir hüküm bulunmadığından, kınama cezasının verildiği tarihte davacının görev yaptığı yerdeki disiplin amiri tarafından işlem tesis edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No : 2012/8023 Karar No : 2013/8802

Anahtar Kelimeler: Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir veya Kurul, Disiplin Cezasının Verildiği Tarih,

İdari İşlemde Yetki Unsuru

Özeti: Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulunun, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olduğu hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Manisa Valiliği

Karşı Taraf (Davacı) :...

İstemin Özeti : Manisa 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 22/03/2012 tarih ve E:2011/1300, K:2012/473 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Yusuf Bayraktar

Düşüncesi : Ceza hukukunda yer alan ilkelerin niteliğine uygun düştüğü ölçüde memur disiplin hukukunda da uygulandığı, ceza hukukunda genel olarak yetkili olan mercinin disiplin suçunun işlendiği yere göre belirlendiği, mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulunun, disiplin suçunun meydana geldiği yerdeki disiplin amiri veya disiplin kurulun olduğu, bu gerekçeyle mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava;... Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde konaklama ve seyahat hizmetleri alanı öğretmeni olarak görev yapan davacının, kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlüğü'nün 05.4.2011 gün ve 177 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde, disiplin amirlerinin tespit ve tayinine ilişkin temel kurallara yer verilerek, memurun esas itibariyle maiyeti ve denetiminde olduğu sıralı amiri tarafından disiplin işlemlerinin sonuçlandırılması amaçlandığı, böylelikle, eylemi gerçekleştiren memur, eylemin gerçekleştirildiği yer ve burada görevli amir arasında bağ kurularak konunun eksiksiz olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğü, davacıya atfedilen eylemlerin eski görev yerinde gerçekleştiği, soruşturmanın o yerdeki birimlerce yürütüldüğü, ancak ceza tayini için dosyanın konuyla hiçbir bağlantısı ve irtibatı olmayan, aynı zamanda olayların dışında olan mevcut görev yerindeki birim amirine gönderildiği, konunun olay tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki disiplin amiri tarafından incelenmesi, davacının savunmasının istenmesi ve sonucunda yapılacak değerlendirmeye göre karar verilmesi gerektiğinden bahisle işlemde yetki yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesinde, aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ... Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde konaklama ve seyahat hizmetleri alanı öğretmeni olarak görev yapan davacının,... Kız Meslek Lisesi'nde görev yaptığı dönemde ... Ticaret Meslek ve Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'ne müdür yardımcısı olarak atandığı, bu atama sırasında evini taşımadığı halde ev taşıma giderini görev yolluğu bildirimine dahil ederek harcırah aldığı iddiası ile soruşturma başlatıldığı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.03.2011 gün ve 13 sayılı soruşturma raporunda davacıya atfedilen bu eylemin sübuta erdiğinin tespit edildiğinden bahisle cezalandırılmasının teklif edildiği, davacının soruşturma esnasında görev yerinin değişmesinden dolayısoruşturma raporunun halen görev yaptığı ... Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne gönderildiği, anılan okul müdürlüğü tarafından dava konusu disiplin cezasının tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulu disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olup, olayda dava konusu işleme dayanak olan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde aksi yönde bir hüküm bulunmadığından, kınama cezasının verildiği tarihte davacının görev yaptığı yerdeki disiplin amiri tarafından işlem tesis edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, idare mahkemesince, uyuşmazlığın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken yetki yönünden dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile anılan mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 26/11/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim