Disiplin Cezası Alan Memur İdareye İtiraz Etmeksizin Dava Açabilir mi?

Memur olarak görev yapanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre herhangi bir disiplin cezası almaları durumunda verilen cezaya karşı itiraz etme ve dava açma hakları bulunmaktadır. Memura verilen disiplin cezalarına memurun itiraz etme hakkı hem Anayasada hemde 657 sayılı yasada düzenlenmiştir.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İtiraz başlıklı 135 maddesinde memura verilen disiplin cezasına karşı memurca yapılacak olan itiraza ilişkin itiraz etme süresinin başlangıcı   kararın memura tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

Memur hakkında verilen disiplin cezası ile alakalı olarak  idari yargı da dava açmak için iki şekilde yol izleyebilir.


 

Bunlardan birincisi tarafına tebliğ edilen disiplin cezasına karşı cezanın çeşidine göre 7 günlük süre içinde  disiplin kuruluna veya yüksek disiplin kuruluna itiraz ederek buradan çıkacak sonuca göre dava açmasıdır.

İkinci ise Memur idarece kendisine verilmiş olan disiplin cezasına karşı 7 günlük süre içinde itiraz etmeyerek disiplin cezasının kesinleşmesinden itibaren 60 günlük sürede idari yargıda direk olarak dava açmasıdır.

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

 Mevzuatımızda memurun disiplin cezalarına karşı öncelikle tüketmesi gereken idari bir başvuru usulü öngörülmemiş memura her iki usulü de kullanma hakkı verilmiştir.

Bu nedenle Disiplin Cezası Alan Memur İdareye İtiraz Etmeksizin Doğrudan idari yargıda dava açabilir. Ancak verilen disiplin cezasına karşı memurun idari yargıda dava açabilmesi için kendisine verilmiş olan cezanın kesinleşmiş olması gerekmektedir.Memura yapılan disiplin cezasına ilişkin bildirimden itibaren memurun idare nezdinde cezaya itiraz etmemesi durumunda disiplin cezası kesinleşir.

Disiplin Cezasına Karşı İdari İtiraz ve İptal Davası Açma Süresi

Yazımızın yukarıda yer alan kısmında memurların direk idari yargıda disiplin cezalarına karşı itiraz edip edemeyecekleri hususunu değerlendirmeye çalıştık.Yazımızı bitirmeden öncede memurların disiplin cezalarına itiraz süreçleri ile alakalı kısa bir bilgi verelim.

  • Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna,
  • Kademe ilerlemesinin durdurulmasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna 7 gün içinde idari açıdan itiraz edilebilir. Süresinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları idari açıdan kesinleşir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı idari itiraz yolu bulunmadığından kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası gerekir.

Verilen disiplin cezalarına karşı disiplin kurulu yada yüksek disiplin kuruluna yapılacak idari itiraz ya kabul edilir ya da rededilir. İtiraz kabul edilirse ceza kaldırılabilir yada daha hafif bir ceza verilebilir. İtiraz red edilirse disiplin cezası idari açıdan kesinleşmiş olur.

Kesinleşmeyen disiplin cezaları idari yargıda davaya konu edilemez. Kesinleşen disiplin cezalarına karşı 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir. Tüm disiplin cezalarına karşı açılacak iptal davalarına idare mahkemesi bakmakla görevlidir.

Kesinleşen disiplin cezasına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunun 7. Maddesine göre kararın tebliğini izleyen 60 gün içinde dava açılabilir. Yetkili mahkeme disiplin cezası veren kurumun bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Editör: TE Bilisim