Disiplin amiri olayın tarafı ise soruşturmacı görevlendirebilir mi?

Disiplin amiri konumundaki cezaevi müdürünün disiplin cezasına konu eylemin mağduru olmasının, soruşturmada muhakkik görevlendirme yetkisini kullanmasına engel olmayacağı ve bu durumun tek başına disiplin soruşturmasının tarafsız ve objektif bir şekilde vürütülmediği sonucunu doğurmayacağı hakkında

T.C.

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No: 2017/340

Karar No : 2019/458

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetk Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikte sonra gereği görüşüldü:

Hukuki Değerlendirme:

İdare veya vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyize incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 maddesinde yer alan;

Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası

Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

Hukuka aykırı karar verilmesi,

Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nicelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlindi mümkündür.

Uyuşmazlıkta ısrara ilişkin husus; disiplin soruşturmasına koni eylemin mağduru olan disiplin amiri tarafından muhakkik atanmasını! soruşturmanın tarafsızlığını ve objektifliğini etkilemeyeceğine ilişkindir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesi gereğince, M Kanun'un 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren süresi içinde "disiplin soruşturmasına" başlanması gerekmektedir.

İşlem tarihinde vüriirlükte olan Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmcliği'nin, "Yetkili Disiplin Amirleri" başlıklı 10. maddesinde, "Disiplin cezasını gerektirir fiil veya halin, disiplin soruşturmasının vapılması ve karara bağlanmasında, suç işleyen görevlinin suç işlediği anda görevli olduğu yerdeki disiplin amiri yetkilidir." hükmü, "Disiplin Soruşturmasına Başlama" başlıklı 21. maddesinde "Memurun disipline aykırı davranışının öğrenilmesi üzerine, disiplin amiri veva görevlendireceği bir muhakkik tarafından derhal disiplin soruşturmasına başlanır." hükmü yer almış. Yönetmelik eki cetvelde infaz ve koruma başmemurunun disiplin amiri olarak, cezaevi müdürü, üst disiplin amiri olarak bağlı cumhuriyet başsavcısı veya vekili belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinin incelenmesinden; disiplin cezasını gerektirir fiil veya halin gerçekleşmesi durumunda disiplin soruşturmasını başlatma yetkisinin disiplin amirine verildiği, soruşturmanın bizzat disiplin amiri ya da görevlendireceği bir muhakkik tarafından yapılacağı, muhakkik görevlendirme konusunda üst disiplin amirine herhangi bir yetkinin verilmediği, bu yetkinin yalnızca disiplin amirinde okluğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, uyuşmazlıkta, disiplin amiri konumundaki cezaevi müdürünce muhakkik görevlendirilmesinin, mevzuatın verdiği vetkinin kullanımından ibaret olduğu, aynı zamanda cezaevi müdürünün disiplin cezasına konu eylemin mağduru olmasının, muhakkik görevlendirme yetkisinin kullanımına engel bir durum olmadığı ve bu durumun tek başına disiplin soruşturmasının tarafsız ve objektif bir şekilde yürütülmediği sonucunu doğurmayacağı açıktır.

Bu itibarla, temyizen incelenen kararın ısrara vönelik kısmı usul ve hukuka uygun olup, remviz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

Davacının temyiz isteminin reddine,

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Atıtalva 3. İdare Mahkemesi'nin temyize konıı 11/11/2016 tarih ve 12:2016/1056, K:20I6/1053 sayılı kararının ısrara yönelik kısmının onanmasına,

Editör: Haber Merkezi