Devlet yöneticilerine sosyal medya üzerinden  hakaret etmenin cezası ,sosyal medya üzerinden amirine hakaret eden memur ceza alır mı?

Kamuda görev yapan memurların çoğunluğu sosyal medya üzerinden devlet yöneticileri hakkında çeşitli paylaşımlar yapmaktadırlar. Yapılan paylaşımlarda hakaret,iftira , küçük düşürücü ifadeler , küfür v.b ifadelerin yer alması memurlar açısından hem idari olarak hemde adli olarak soruşturma açılmasını gerektirebilir. Yazımız ekinde yer alan mahkeme kararında sosyal medya üzerinden başbakana hakaret eden memur hakkında yapılan disiplin soruşturması nedeniyle verilmiş olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası onanmıştır. Aynı mahkeme kararında yer alan bilgilere göre devlet büyüklerine hakaret eden memura adli yargıda da 10 ay ceza verildiği ve cezasının ertelendiği anlaşılmaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2012/6188
K. 2015/6813
T. 15.12.2015
• KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Üyesi Olduğu Sosyal Paylaşım Sitesinde Başbakana Hakaret İçeren Yazıları Bulundurduğu - Sübuta Eren Fiili Sebebiyle Davacı Hakkında Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
• MEMURUN SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA HAKARET İÇERİKLİ YAZI BULUNDURMASI (Ceza Mahkemesince Hakaret Fiili Sebebiyle On Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ve Bu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Sübuta Eren Fiili Sebebiyle Davacı Hakkında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
• CEZA DAVASININ İDARİ DAVAYA ETKİSİ (Disiplin Cezasına Konu Eylem Sebebiyle Ceza Mahkemesince Hakaret Fiili Sebebiyle Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Davacının Sübuta Eren Fiili Sebebiyle Kademe İlerlemesinin Durdurulmasına Dair İşleminde Hukuka Aykırılık Olmadığı)
657/m.125/D
ÖZET : Dava, davacının bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına dair işlemin iptali ve bu işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkindir. Davacının, üyesi olduğu sosyal paylaşım sitesinde Başbakan'a hakaret içeren yazıları bulundurduğu, ayrıca, disiplin cezasına konu eylemi sebebiyle açılan davada ceza mahkemesince hakaret fiili sebebiyle 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, sübuta eren fiili sebebiyle davacı hakkında tesis edilen davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi hukuka uygundur.


İstemin Özeti : Davacı tarafından, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(l) maddesi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına dair 1.9.2010 tarihli ve 2010/28 Sayılı işlemin iptali ve bu işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının, üyesi olduğu sosyal paylaşım sitesinde Başbakan'a hakaret içeren yazıları bulundurduğu, ayrıca, disiplin cezasına konu eylemi sebebiyle açılan davada Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 28.9.2011 tarihli ve E:2010/1068, K:2011/1094 Sayılı kararıyla hakaret fiili sebebiyle 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, sübuta eren fiili sebebiyle davacı hakkında tesis edilen davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Eskişehir 2. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2011 tarihli ve E:2010/1044, K:2011/1599 Sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.
SONUÇ : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 15.12.2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim