Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceği

Danıştay Birinci Dairesi, Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceğine hükmetti

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1818

Karar No : 2021/1733

K A R A R Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :

1- .

. - ... Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

2- .

. - Aynı Belediyede İtfaiye Daire Başkan Vekili

3- .

. - Aynı Belediyede Müdahale ve Kurtarma Şube Müdür Vekili

4- .

. - Aynı Belediyede Zabıta Daire Başkanı

5- .

. - Aynı Belediyede İtfaiye Amiri

6- .

. - Aynı Belediyede Eğitim Amiri

7- .

. - Aynı Belediyede İtfaiye Amiri

8- .

. - Aynı Belediyede Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanlardan ., . ve . için soruşturma izni verilmesine, diğerleri için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/59 sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler : . dışında haklarında soruşturma izni verilenlerin tümü.

Karara İtiraz Etmeyen : Hakkında soruşturma izni verilen_____

Birinci Daire

İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/59 sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylemler ve ilgilileri aşağıda belirtilmiştir.

Soruşturulacak Eylemler :

...........................................................'un;

1/a- 2019/92142 ihale kayıt numaralı Yangından Koruyucu Malzeme (6 Kalem) Alım işine ait ihaleyi mevzuata aykırı olarak pazarlık usulüyle gerçekleştirerek rekabet şartlarının oluşmasını engellemek, yeterli ödenek olmadan ihaleye çıkmak, teklif mektupları ekinde yer alan imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesinin eklerinin idari şartnameye aykırı olduğu hususu ön mali kontrol formunda belirtildiği halde ihaleyi iptal etmemek, yaklaşık maliyeti mevzuata aykırı hesaplatarak 433.465,39 TL kamu zararına neden olmak.

.....................................................'ın;

1/b- Belediye teşkilatının en üst amiri sıfatıyla yönetim ve denetim görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek söz konusu ihaledeki mevzuata aykırılıkların gereği işlemlerin yerine getirilmesini sağlamamak.

Eylem Tarihi : 2020 Yılı.

İçişleri Bakanlığının 22.10.2021 tarih ve 23248 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk. 2021/59 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu kararın soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına . dışında haklarında soruşturma izni verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi .....................................................................'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 1/a maddesinden .'a isnat edilen eylemlerin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/59 sayılı kararının; 1/a maddesinden . için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçen tarafından yapılan itirazın reddine,

Diğer taraftan, 1/b maddesinden .'a isnat edilen eylemle ilgili olarak, söz konusu ihalenin mevzuata aykırı gerçekleştirilmesi hususunda adı geçenin dahlinin, yazılı veya sözlü talimatının bulunmadığı, sadece üst yönetici olması nedeniyle söz konusu ihalenin mevzuata aykırı gerçekleştirilmesinden hareketle adı geçenin cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceği, bu nedenle 1/b maddesinden adı geçene isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle İçişleri Bakanının 15.3.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/59 sayılı kararının; 1/b maddesinden ... için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Dosyanın, 1/a maddesinden itirazı esastan reddedilen ile hakkında soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazı bulunmayan 1/a maddesinden . yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak ................................................. Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 24.11.2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

T