Belediye ayniyat saymanı özel hizmet tazminat oranı 

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Mevzuatta yer alan izinler alınmadan belediye başkanına konut kiralanması kamu zararı mıdır? Mevzuatta yer alan izinler alınmadan belediye başkanına konut kiralanması kamu zararı mıdır?

Sayı : 45516914-110.01.12.03[521.934]-E.553786 24.02.2020

Konu : Özel Hizmet Tazminatı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

İlgi : 13.11.2019 tarihli ve 83683335.520-E.263191 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekinin incelenmesinden, Dikili Belediye Başkanlığı bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1 inci dereceli "Ayniyat Saymanı" kadrosunda görev yapan personele hangi oranda özel hizmet tazminatı ödeneceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesi uyarınca 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21.3.2019 tarihli ve 848 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden 2019 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 10 uncu Grubunun beşinci sırasında, 1 inci dereceli kadroda bulunan "Sayman" için % 135 oranında özel hizmet tazminatı öngörülmüştür.

Öte yandan, anılan Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatı ödemelerinde işgal edilen kadro veya görev unvanının esas alınacağı, III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemelerin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, anılan Kararın 6 ncı maddesinde, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, Dikili Belediye Başkanlığı bünyesinde 1 inci dereceli "Ayniyat Saymanı" kadrosunda görev yapan personele Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 10 uncu Grubunun beşinci sırası dikkate alınarak 1 nci dereceli kadroda bulunan Saymanlar (Ayniyat Saymanı dahil) için öngörülen % 135 oranındaki özel hizmet tazminatının ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Ferhat AYDOĞDU Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.