Atatürk'e hakaret suçu 4483 kapsamında mı?

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçundan ötürü genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında. 

Kamu zararının ödenmesi için yazılan yazıya dava açılabilir mi? Kamu zararının ödenmesi için yazılan yazıya dava açılabilir mi?

 D A N I Ş T A Y BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1593

 Karar No : 2021/1579 

Anahtar Kelimeler : -Atatürk,  -Genel Hükümler,  -Re’sen

Soruşturma  Özeti : 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçundan ötürü genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında. 

K A R A R Şüpheli : … - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Araştırma Görevlisi Suçu : ''…'' adlı sosyal paylaşım sitesinde ''…'' rumuzu ile ''...isterseniz yasa çıkaralım her Türk genci her sabah Atatürk putunun önünde 30 dakika zorunlu tapınma eylemi yapsın.'' şeklinde paylaşım yapmak suretiyle Atatürk'ü aşağılamak ve Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek. Suç Tarihi : 2019 Yılı. İncelenen Karar : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun ...8.2021 tarihli lüzum-u muhakeme kararı.

 Karara İtiraz Eden : Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen … İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine.  İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 10.9.2021 tarih ve 961943 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Turgut Kılınç açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye de bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verileceği, Kanunun 3’üncü maddesinde ise, bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca resen takibat yapılacağı hükümlerine yer verilmiştir.  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, atılı suçla ilgili olarak şüpheli hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapılarak lüzum-u muhakeme kararı verilmiş ise de, bu fiil nedeniyle şüpheli hakkında 5816 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan soruşturma yapılması gerektiği, 5816 sayılı Kanun kapsamında soruşturulması gereken söz konusu suç nedeniyle Rektörlükçe ceza soruşturması yapılamayacağı ve Kurul kararı alınamayacağı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun ...8.2021 tarihli lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, Dosyanın, atılı suçtan hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken … yönünden gereğinin yapılması için karar ekli olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İstanbul Teknik Üniversitesi ile itiraz edene gönderilmesine 4.11.2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.