Atanma Esnasında Evini Taşımayan Memurun Sürekli Görev Yolluğu

İl Merkezinde İkamet Eden ve İlçelere Gidiş Geliş Yapanların Naklen Atanmasında Sürekli Görev Yolluğu

Özellikle son yıllarda çoğu kamu kurum ve kuruluşunda çalışan memurların çeşitli nedenlerle  il merkezlerinde ikamet edip ilçelerdeki memuriyet mahallerine günlük geliş gidiş yapmak suretiyle çalıştıkları görülmektedir.Bu şekilde günlük gidiş geliş yapmak suretiyle çalışan memurların daha sonraki dönemde ikamet ettikleri ile naklen atanmaları durumunda ise sürekli görev yolluğu ödemelerinde bazen yanlış uygulamalar yapılmaktadır.Bazı kurumlar memura ödenen harcırahta tüm aile fertleri için sürekli görev yolluğu öderken bazı kurumlar ise sadece naklen atanan memur için sürekli görev yolluğu ödemektedir.Bu yazımızda bu şekilde ataması yapılan memurlara ödenen sürekli görev yolluğu ödemelerinde aile fertleri için sürekli görev yolluğu alıp alamayacağını,kendisi için ödenecek sürekli görev yolluğunda ise memura harcırahın hangi unsurlarının ödenmesi gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah kanununun Harcırahın unsurları başlıklı 5. maddesinde  Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir." hükmü yer almaktadır.İlgili madde de sayılan 4 unsuru başlıklar halinde incelediğimizde ise 

-Yol Masrafının görev yapılan yerden atanılan yere gitmek için  ulaşım araçlarına ödenen ücreti

-Yevmiyenin atanılan yere gitmek için yolda geçen sürelere göre ödenen gündeliği

-Aile Masrafı Naklen atama esnasında memurla birlikte yaşayan ve  kanunda belirtilen kişilere taşınma giderlerine ve masraflarına karşılık ödenen tutarları

-Yer Değiştirme Masrafının ise atanılan yerin uzaklığına göre taşınma giderlerine karşılık yapılan ödemeyi 

ifade ettiğini söyleyebiliriz.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere harcırahın unsurlarından yol masrafı ve yevmiye atanan memurun ve ailesinin yol giderlerine karşılık bir ödeme aile masrafı ve yer değiştirme giderlerinin ise memurun ve ailesinin taşınma giderlerine karşılık bir ödeme olduğu anlaşılmaktadır.Bu durumda il merkezinde ikamet eden memurun ilçedeki işyerinden il merkezindeki bir göreve atanması durumunda zaten il merkezinde ikamet eden aile fertleri için her hangi bir yol masrafı ile taşınma masrafı yapmayacağı açıktır.Bu nedenle harcırah kanunu açısından günlük ilçelere gidiş geliş yapan memurların il merkezine atanmaları durumunda alacakları sürekli görev yolluğunda sadece kendileri için yol masrafı ve yolda geçen sürelere karşılık yevmiye alması taşınma giderlerine karşılık ödenmesi gereken aile masrafı ile yer değiştirme masrafının ödenmemesi gerekmektedir.

Sürekli görev yolluğu ödemeleri ilgili memurun sürekli görev yolluğu bildirimine göre yapılmaktadır.Evini taşımadığı halde kurumuna vermiş olduğu bildirimde aile fertlerini de gösterip aile masrafı,yer değiştirme masrafı,yol parası ve yevmiye alan memurlar hakkında 6245 sayılı  Harcırah kanununun Hilafı hakikat beyanname verenler başlıklı 60. maddesinde yer alan hükme göre memuriyetten çıkarma cezası veya daha alt cezalar verilebilmekte ayrıca kendilerine ödenen fazla harcırah tutarları da 6183 sayılı kanuna göre geri tahsil edilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak geçmiş yıllarda Danıştay Başkanlığınca verilmiş olan örnek kararlar ile  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  ve Milli Eğitim Bakanlığı yazıları  yazımız ekinde sunulmuştur.

Danıştay 5. Daire 1995/4056 E., 1998/2720 K.

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: 

..........Olayda, ... Merkez ... Köyü İlkokulunda Öğretmen olarak görev yapan davacının ... Merkez'de bir ilkokula atandığı, atama sırasında sürekli görev yolluğunun ödenmiş olduğu, daha sonra yapılan inceleme sonucu davacının esasen ... İl Merkezi'nde oturmakta olduğunun ve görev yaptığı köye gidip geldiğinin tesbiti üzerine yer değişikliğinin herhangi bir masrafı gerektirmediğinden bahisle ödenmiş olan yolluğun maaştan kesinti suretiyle geri alındığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, hernekadar ... Merkez'de ikamet etmekte iken görev yaptığı köye gidip geldiği tesbit edilen davacının ... Merkez'de bir okula atanması sırasında evini ve aile bireylerini nakletmesinin sözkonusu olmaması nedeniyle harcırahın belirtilen unsurlarından aile masrafı ve yer değiştirme masrafına hak kazanması mümkün değil ise de söz konusu atama nedeniyle görev yeri değişen davacıya harcırah unsurları içinde yer alan yol masrafı ve yevmiyenin ise ödenmesi gerektiği açık olup, mahkemece davacıya ödenen ve daha sonra geri alınan harcırahla ilgili bilgi belgelerin getirtilmesi suretiyle harcırahın sözüedilen unsurları yönünden gerekli araştırma yapılarak yukarıda belirtilen esasa göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmadan davanın tümüyle reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir. 

2024 yılı müfettiş denetmen konaklama bedelleri 2024 yılı müfettiş denetmen konaklama bedelleri

Danıştay 2.Dairesi Esas No : 2004/6912,  Karar No : 2007/1670

Özeti : 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 5. maddesinde, harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarını ihtiva ettiğinin belirlenmesi karşısında; kadrosu Muğla'dan Ankara'ya alınmakla birlikte, Ankara'ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının atanmasının, daha sonradan ikametgahının bulunduğu yere yapılmasından dolayı, kendisine harcırah verilmeyeceği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Orman Genel Müdürlüğü

Vekili : Av.... - Av.... - Av....

Karşı Taraf

İsteğin Özeti : Muğla İdare Mahkemesi'nin 26.12.2003 günlü, E:2003/218, K:2003/1285 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Nafi Alantar

Düşüncesi : 6245 sayılı Yasanın 5. maddesinde yer alan tanıma göre, harcırahın ancak gerçekten yapılmış olan kimi harcamaların karşılığı olarak veriliyor olması karşısında, ikametgahı değişmemiş olan davacıya harcırah verilemeyeceğinden aksi yöndeki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Celalettin Yüksel

Düşüncesi: T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü emrinde şef olarak görev yapmakta iken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletmesine şef olarak atanan davacının sürekli görev yolluğu ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın kabulü yolundaki idare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 5. maddesinde, "harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği, ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına müstahak olabileceği," 10. maddenin 1. fıkrasında da "Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunan memur ve hizmetlilere yeni vazife mahalline kadar harcirah verileceği" hükmü yer almıştır.

Bu hükümlerden naklen veya değişme suretiyle başka bir yere tayin edilen memurlara, tayinleri sırasında bulundukları yerden atandıkları yere kadar görevin mahiyetine göre harcırah verileceği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; T. Halk Bankası Muğla Şubesinde şef olarak görev yapan davacının 4046 sayılı Yasa uyarınca hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile Genel Müdürlük kadrosuna "banka şube şefi" olarak atamasının yapıldığı, daha sonra aynı Yasa uyarınca Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletme Müdürlüğü emrine şef olarak atandığı, davacının Genel müdürlük emrine atandığına ilişkin yazıyı 10.6.2002 günü tebellüğ ederek "yeni görevine başladığını" bildiren Muğla-İkamet adresli dilekçeyi imzaladığı, davacı Genel Müdürlük emrine atanmakla birlikte gerek davacı, gerekse davalı tarafından, davacının T.Halk Bankası Genel Müdürlüğünün bulunduğu Ankara ilinde hangi birimde görev yaptığına dair bir bilgi ve belge sunulamadığı, bu durumun davacının idari olarak Genel müdürlük kadrosuna ataması yapılmış olmakla birlikte, Muğla ilindeki ikametgahında yeni görev beklediğini gösterdiği, sonuç olarak Ankara’ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının ikametgahının bulunduğu, Muğla İl Merkezindeki Orman Bakanlığı kuruluşuna yapılan ataması sebebiyle, Harcırah Kanununun yukarıya alınan 5. maddesindeki unsurlardan hiç birine hak kazanmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan sebeplerle, davalı idare temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü emrinde şef olarak görev yapmakta iken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletmesi'ne şef olarak atanan davacının, sürekli görev yolluğunun ödenmesi amacıyla yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 06.01.2003 günlü, 104 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Muğla İdare Mahkemesi'nin 26.12.2003 günlü, E:2003/218, K:2003/1285 sayılı kararıyla; bakılan davada, davacının T. Halk Bankası Muğla Şubesi'nde, şef olarak görev yapmakta iken, Genel Müdürlük emrine naklen atandığı, bu atamaya ilişkin 16.05.2002 günlü, 67 sayılı işlemi, 30.05.2002 gününde tebellüğ ederek, görevine 10.06.2002 gününde başladığı, sonrasında ise, T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü İşe Alma ve Kariyer Planlama Daire Başkanlığı'nın 05.11.2002 günlü işlemi ile ... Orman İşletme Müdürlüğü'ne şef olarak atandığı görülmekte olup, davacının Muğla Halk Bankası Şubesi'nde şef olarak görev yapmakta iken, önce Halk Bankası Genel Müdürlük emrine atanması, sonra buradan da şimdiki görev yaptığı ... Orman İşletme Müdürlüğü'ne atamasının yapılmış olması sebebiyle yaratılan fiili ve hukuki durum karşısında, davalı idarenin, davacının aslında Muğla'dan hiç ayrılmadığı ve yolluk almayı hak etmediği yönündeki savunması kabul edilebilir olarak gözükmediği ve öte yandan yukarda belirtilen söz konusu bu durum değerlendirilmeksizin ve araştırılmaksızın tesis edildiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare vekili, 22.11.2002 cuma günü tebliğ edilen atama emri üzerine 25.11.2002 pazartesi günü işe başladığı hususu dikkate alındığında, davacının Ankara İli'ne hiç gitmediğini, bu nedenle harcırah almaya hak kazanamadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 5. maddesinde, harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği, ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına müstahak olabileceği; 10. maddesinin 1. fıkrasında da, "Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunan memur ve hizmetlilere yeni vazife mahalline kadar harcırah verileceği" hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlerden naklen veya değişme suretiyle başka bir yere tayin edilen memurlara, tayinleri sırasında bulundukları yerden atandıkları yere kadar görevin mahiyetine göre harcırah verileceği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; T. Halk Bankası Muğla Şubesinde şef olarak görev yapan davacının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne istihdam fazlası personel olarak aktarıldığı, daha sonra da aynı Kanun uyarınca Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşetme Müdürlüğü emrine şef olarak atandığı, davacının Genel müdürlük emrine atandığına ilişkin yazıyı 10.06.2002 günü tebellüğ ederek "yeni görevine başladığını" bildiren ve ... adresli dilekçeyi imzaladığı, davacı Genel Müdürlük emrine atanmakla birlikte gerek kendisi, gerekse davalı tarafından, davacının Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Ankara ili'nde hangi birimde görev yaptığına dair bir bilgi ve belge sunulamadığı, bu durumun davacının idari olarak Genel Müdürlük kadrosuna ataması yapılmış olmakla birlikte, Ankara'da hiç görev yapmadığını ve ikamet adresinin hiç değişmediğini gösterdiği, sonuç olarak Ankara'ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının ikametgahının bulunduğu yere yapılan ataması sebebiyle, Harcırah Kanunu'nun yukarıya alınan 5. maddesindeki unsurlardan hiç birine hak kazanmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında ise, hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Muğla İdare Mahkemesi'nce verilen 26.12.2003 günlü, E.-2003/218, K:2003/1285 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 16,40.-YTL yürütmeyi durdurma harcının isteği halinde davalı idareye iadesine, 12.04.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Konuya İlişkin Olarak Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünce verilmiş olan bir görüşte de  benzer yönde görüş verilmiştir.

T.C.

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Harcırah, Taşıt Ve İhale Mevzuatı Dairesi

(Başbakanlık İletişim Merkezi)

BİMER TARİH VE SAYISI : 03/12/2011/895029

Sayın Cihan DOĞAN

Yukarıda BİMER tarih ve sayısı belirtilen bilgi edinme başvuru formu incelenmiş, tereddütlere ilişkin konu hakkında Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu itibarla, sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde Memuriyet mahalli;

Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;?

ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bu hükme göre, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların:

1- Belediye sınırları içindeki mahaller,

2- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, belediye hizmetlerinden (otobüs, su, kanalizasyon vb.) yararlanan ve bu hizmetlerin hangi belediye tarafından sağlandığına bakılmaksızın düzenli olarak ulaşım hizmetleri verilen mahaller,

3- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, kurumlarınca sağlanan servis otobüsü veya benzeri taşıt araçları ile düzenli olarak ulaşımın sağlandığı yerler,

memuriyet mahalli sayılacaktır.

Bu hükümlere göre, 6245 sayılı Kanun uyarınca kişinin görev yeri gibi ikametgahı da memuriyet mahalli tanımına girdiğinden, memuriyet mahalli değişmeyenlere sürekli görev yolluğunun ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Buna göre;

1- Kadroları köy ve kasaba okullarında bulunmakla birlikte, il/ ilçe merkezinde ikamet eden ve günü birlik gidip gelenlerin daha sonra ikamet ettiği il/ilçeye atanmaları durumunda ikametgahları değişmediğinden kendilerine,

2- İlçe merkezinde görev yapmakta iken, ilçeye bağlı köy ve kasabalara ataması yapılan ancak ikametgahını köy ve kasabalara taşımayanlara,

3- Köy ve kasabalarda görev yapmakta iken, ikametgahlarını kendi istekleri üzerine ilçe merkezine taşıyan ve buralarda ikamet etmekte iken ilçe merkezine ataması yapılanlara ikametgahı değişmediğinden,

sürekli görev yolluğu ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Konuya İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yazısı 17.05.2018 Tarih ve 7697978 sayılı yazı 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay Başkanlığınca yürütülen 2017 yılı denetimleri sonucunda hazırlanan taslak rapor Bakanlığımıza gönderilmiştir. Söz konusu raporda yer alan bazı bulgular Bakanlığımızın tüm teşkilatını ilgilendirdiğinden dolayı uygulamada birliğin sağlanması ve sonraki denetimlerde aynı bulgular ile karşılaşılmaması için aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde görev yapmakta iken başka bir memuriyet mahalline sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise memuriyet mahalli tanımlanmıştır. Buna göre; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır. Buna göre memur veya hizmetlinin ikametgahı da memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle başka bir göreve atanmakla beraber ikametgahı değişmeyen memurun memuriyet mahalli değişmediğinden sürekli görev yolluğuna hak kazanması mümkün değildir.

Sürekli görev yolluğu, bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu nedenle sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

 

Editör: TE Bilisim