Zorunlu hizmetini tamamlamayan polisin öğretmenliğe geçişine onay verilmedi

Zorunlu hizmetini tamamlamayan polisin öğretmenliğe geçişine onay verilmedi

Zorunlu hizmetini tamamlamayan polisin öğretmenliğe geçişine onay verilmedi

Zorunlu hizmetini tamamlamayan polisin öğretmenliğe geçişine onay verilmedi

Zorunlu hizmetini tamamlamayan polisin öğretmenliğe geçişine onay verilmedi

Zorunlu hizmetini tamamlamayan polisin öğretmenliğe geçişine onay verilmedi

Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan personelin, KPSS puanına göre Makine Ressamlığı Teknik Öğretmenliği kadrosuna atanmasına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı 16/09/2015 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem ile öğretmenlik atamasının iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir. Davaya bakan ilk derece mahkemesi ilgilinin başvurusunu kabul ederek idarenin yapmış olduğu işlemin iptaline karar verdi.

İdarenin temyiz talebini inceleyen Danıştay 2. Dairesi, altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamayan personelin,  Makine Ressamlığı Teknik Öğretmenliğine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediği yönünde karar verdi.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/8343 E. , 2021/1159 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/8343
Karar No : 2021/1159

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …

DİĞER DAVALI : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın onanmasına ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin 26/04/2019 günlü, E:2016/29592, K:2019/2975 sayılı kararının; davalı, idarelerden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü … Şube Müdürlüğü emrinde … olarak görev yapan davacı tarafından, KPSS puanına göre İstanbul ili, … Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Ressamlığı Teknik Öğretmenliği kadrosuna atanmasına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı 16/09/2015 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem ile öğretmenlik atamasının iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği, bu itibarla davacının yaptığı görev ile KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak yerleştirilmesi üzerine atanacağı görevin nitelikleri dikkate alındığında, davacıya muvafakat verilmemesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ve davacının öğretmenlik atamasının iptal edilmesi yönünde davalı Milli Eğitim Bakanlığınca bir işlem tesis edilmediği görüldüğünden, davanın bu kısmının esasının incelenmesi olanağı bulunmadığı sonucuna varıldığı; anılan gerekçelerle dava konusu işlemin, davacının atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin kısmı yönünden iptaline, öğretmenliğe atanmasının iptaline ilişkin kısmı yönünden ise incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
Anılan kararın, davalı idarelerden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 26/04/2019 günlü, E:2016/29592, K:2019/2975 sayılı kararıyla, Mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN … MÜDÜRLÜĞÜNÜN İDDİALARI : Davalı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından; dava konusu işlemin idarenin takdir yetkisinde olduğu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 24. maddesine göre davacının altı yıl süreyle başka kurumlara nakline izin verilmeyebileceği, il emniyet müdürlüklerinde görev yapacak personele ihtiyaç duyulduğu, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek karar düzeltme isteminin kabulüne karar verilerek Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Davalı idarelerden, Emniyet Genel Müdürlüğünün karar düzeltme isteminin kabulü ile onama kararının kaldırılarak, Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:


Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesi, 1. fıkrasında gösterilmiş; aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır.
Davalı idarelerden Emniyet Genel Müdürlüğünün kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 26/04/2019 günlü, E:2016/29592, K:2019/2975 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü … Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacı, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü Tasarım ve Konstrüksiyon Teknolojisi Programında tamamladığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanına göre İstanbul ili, ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Ressamlığı Teknik Öğretmenliğine yerleştirilmesinin yapılması üzerine, anılan işleme muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı 16/09/2015 tarihli başvurunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından zımnen reddi üzerine bakılan davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :
06/05/2005 günlü, 25807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5336 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na eklenen Ek 24. maddenin değişik ikinci fıkrasında, "Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar.";
Aynı maddenin 6. fıkrasında ise, "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar." kurallarına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin bir arada incelenmesinden, lisans mezunu olarak kamu personeli seçme sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlardan yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların, 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesi gereğince polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerekmekte olup, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, anılan maddede, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği anlaşılmaktadır.


Bu durumda, Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezindeki eğitimini tamamlayarak 18/03/2011 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başlayan davacının, yukarıda anılan yasal düzenlemede yer verilen altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamaması karşısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul ili, … Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Ressamlığı Teknik Öğretmenliğine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.


Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2017 günlü, E:2015/2110, K:2017/1882 sayılı kararı ile 24/02/2020 günlü, E:2020/13, K:2020/56 sayılı kararı da aynı yöndedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARELERDEN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;
2. ... İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA;
3. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin 3622 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 08/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE