Son başvuru tarihi itibariyle mezun olmayanların mezuniyet şartı aranan kadroya atanamayacağı

Son başvuru tarihi itibariyle mezun olmayanların mezuniyet şartı aranan kadroya atanamayacağı

Son başvuru tarihi itibariyle mezun olmayanların mezuniyet şartı aranan kadroya atanamayacağı

Danıştay Onikinci Dairesi, son başvuru tarihi itibariyle mezun olmayan kişilerin mezuniyet şartı aranan kadroya atanamayacağı yönünde kara verdi.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2016/7269

Karar No:  2018/1200

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, KPSS 2012/6 tercih işlemleri sonucu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde veteriner hekim olarak istihdam edilen davacının, sözleşmesinin feshedilerek görevine son verilmesine ilişkin 26.06.2013 gün ve 1829 Sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 31/12/2012 tarihi itibariyle mezun durumda bulunmamakla birlikte davacı ile idare arasında imzalanan sözleşme tarihi itibariyle mezun durumda bulunan ve memuriyet şartlarını haiz olan davacı hakkında, kılavuz hükmü uyarınca uygulanabilecek tek yaptırımın, davacının göreve başlatılmaması olmasına karşın şartları sonradan tamam hale gelen davacının idare ile imzalamış olduğu sözleşmenin tek yanlı feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ......................öğrenip görmekte iken Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek puan aldığı, KPSS-2012/6 yerleştirmelerinde, tercihlerin ÖSYM'ye gönderileceği son gün olan 31/12/2012 tarihi itibariyle mezun durumda olmamasına karşın tercihte bulunarak TARGEL Projesi kapsamında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 4/B maddesi uyarınca ....................... Köyü' ne atandığı, bu arada davacının 09/01/2013 tarihinde mezun olduğu, 10/01/2013 tarihinde Mezuniyet Belgesi aldığı ve bunun üzerine davalı idare ile 11/01/2013 tarihinde sözleşme imzalayarak görevine başladığı, 7 ay görev yaptıktan sonra dava konusu idari işlem ile 31/12/2012 tarihinden sonra mezun olduğu gerekçesiyle sözleşmesinin idarece tek yanlı olarak feshi üzerine görülen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak "Genel Şartlar" ayrıntılı bir şekilde düzenlenirken, "Özel Şartlar" konusunda bir çerçeve çizilmiş ve hizmet göreceği sınıf için 36. ve 41. maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak ve kurumların özel kanun ve diğer mevzuatında aranan şartları taşımak gerektiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 657 Sayılı Kanun'un 50. maddesinde, "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

657 Sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile de, Devlet memurluğuna atanacaklarla ilgili olarak yapılacak sınavlarla ilgili usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş, yine düzenleyici işlem niteliğinde bulunan "Kamu Personel Seçme Sınavı Tercih Kılavuzu" ile Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı belirtilmiş ve atama yapılacak kadrolara ilişkin koşullarının belirlenip ilan edilmesi öngörülmüştür.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 26.12.2012 gün ve 2012/00.00 Sayılı kararıyla onaylanan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-2012/6 Tercih Kılavuzunun "Tercihlerin Yapılması İçin Genel Bilgiler" başlıklı 2. maddesinin 2.1 bendinde; "

Tercihlerin geçerli olabilmesi tercihlerin ÖSYM' ye internetle gönderildiği son gün itibariyle ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM' ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Tercih Kılavuzu incelendiğinde, adayların sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olması koşulunun, sınava girildiği tarih itibariyle değil, ÖSYM'ce yerleştirme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlanması açısından tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderilmesinin son günü itibariyle arandığı anlaşılmaktadır. Yerleştirme işlemlerinin açıklanmasından çok kısa bir süre sonra ise ilgili kurumlar tarafından atama işlemleri gerçekleştirilmekte olup, atama tarihi itibariyle mezun olacağını düşünerek tercihte bulunan bir adayın mezun olamaması durumunda, tercihte bulunduğu kadronun boş kalması gibi bir durumla karşılaşılması muhtemel olduğundan, bu durumun hizmet gerekleri ve kamu yararına uygun olmadığı açıktır.

Öte yandan bu durumun davacı gibi atama tarihinde mezun olabilecek olan, ancak Kılavuzun 2.1. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle tercihte bulunmayan adaylar yönünden eşitsizliğe yol açacağı da dikkate alındığında dava konusu işlemin iptali yolunda karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının BOZULMASINA,

YORUM EKLE