Merkez atamalı personel sadece merkez teşkilatının görevde yükselme kadrolarına başvurabilir

Merkez atamalı personel sadece merkez teşkilatının görevde yükselme kadrolarına başvurabilir

Merkez atamalı personel sadece merkez teşkilatının görevde yükselme kadrolarına başvurabilir

Merkez atamalı personel sadece merkez teşkilatının görevde yükselme kadrolarına başvurabilir

Merkez atamalı personel sadece merkez teşkilatının görevde yükselme kadrolarına başvurabilir

Merkez atamalı personel sadece merkez teşkilatının görevde yükselme kadrolarına başvurabilir

2802 sayılı Kanunun 114. maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince merkez atamalı kadrolarda bulunan personelin sadece merkez teşkilatı için ilan edilen görevde yükselme kadrolarına başvurabileceği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No: 2017/327

Karar No: 2019/3430

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 05/10/2016 günlü, E:2016/7230; K:2016/4099 sayılı gönderme kararıyla Dairemize iletilen dosyada; Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe :

Maddi Olay :

Muğla ili, Ortaca Adlivesinde Veri 1 lazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan davacının, Ortaca Adlivesi Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosu için 28/06/2015 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılma talebiyle yapmış olduğu başvurunun; Fethiye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna bağlı personel olmadığı, merkez teşkilatı personeli olduğunun anlaşıldığı ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile ilanda belirtilen şartları taşımadığından bahisle 21/05/2015 günlü, 2015/388 savılı işlemle reddedilmesi üzerine temyizen bakılmakta olan davanın açıldığı görülmüştür.

İlgili Mevzuat:

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 113. maddesinde, adalet komisyonlarının kuruluşu düzenlenmiş olup,114. maddesinde de; "Adalet komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adlî ve idari vargı ile ceza infaz kurumlan ve tutukevleri personelinin;

1) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezî sınavda başarılı olanların ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarını yapmak, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla başarılı olanların atanmalarını teklif etmek.

2) Aslî Devlet memurluğuna atanmaları, sicil ve disiplin işlemleri, görevden uzaklaştırılmaları, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlemlerini bu Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek.

3) Naklen veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak.

4) Geçici olarak görevlendirmesini, yetki alanı içerisinde altı avı geçmemek üzere yapmak.

b) Kanunlarla verilen diğer görevleri verine getirmek.

ilk defa Devlet memurluğuna atanması teklif edilen personelin atanmaları Bakanlık onayı ile tamamlanır. Bu personelin atanması, eğitilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.

Bu madde kapsamındaki personeli, ilgili adalet komisvonunun muvafakati, tekliti veya hizmetin gereği olarak başka bir adalet komisyonunun yetki alanına naklen atama veya geçici olarak görevlendirme yetkisi Adalet Bakanlığına aittir." hükmüne yer verilmiştir.

25/03/2004 günlü, 25413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin; "Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları" başlıklı 8. maddesinin, birinci fıkrasında;

"Görevde yükselme suretiyle atanmada aşağıdaki şartlar aranır:

(B) Özel şartlar:

3) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az beş vılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz vıl hizmeti bulunmak," hükmü dava konusu işlem tarihindeki şeklinde öngörülmüş, 

"Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9. maddesinin, beşinci fıkrasında ise; "Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle vapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz savılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça vapılaıı personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine vapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının verki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir." hükmü ver almıştır.

Hukuki Değerlendirme :

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114. maddesiyle, atamaları doğrudan Bakanlıkça vapılaıı ve Komisyonca yapılan personel avnmına gidilmiş olup, taşra atamalı kadrolarda görev yapan personelin sadece taşra atamalı kadrolar için görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabileceği, merkez atamalı kadrolarda bulunan personelin ise sadece merkez teşkilatı için ilan edilen görevde yükselme kadrolarına başvurabileceği; bununla birlikte adalet komisyonları bünyesinde görev yapan, fakat atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personelin de merkez atamalı kadrolar için ilan edilen görevde yükselme sınavına katılabileceği açıktır.

Üst hukuk normlarına uyumlu bir şekilde hazırlanıp yürürlüğe konulan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan hükümleri ile de; merkez ve taşra teşkilatında yer alan kadrolar için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurular bakımından aynı doğrultuda bir ayrım yapıldığı; buna göre, ataması adalet komisyonu teklifi üzerine yapılan personelin (bulunduğu komisyondaki) taşra teşkilatındaki kadrolar için, ataması doğrudan Bakanlıkça yapılan personelin ise sadece merkez teşkilatı kadroları için başvuruda bulunabileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, görevde yükselme sınavına başvuru tarihi itibariyle ataması doğrudan Bakanlıkça yapılan veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunan davacının, taşra teşkilatı kadrolarında yer alan yazı işleri müdürlüğüne ilişkin görevde yükselme sınavına müracaat etmesine olanak bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. 

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

Davalı İdarenin Temyiz İsteminin Kabulüne,

YORUM EKLE