Danıştay, öğretmenlik sınavını kazanan polise muvafakat verilmemesi işlemini iptal etmedi

Danıştay, öğretmenlik sınavını kazanan polise muvafakat verilmemesi işlemini iptal etmedi

Danıştay, öğretmenlik sınavını kazanan polise muvafakat verilmemesi işlemini iptal etmedi

Danıştay, öğretmenlik sınavını kazanan polise muvafakat verilmemesi işlemini iptal etmedi

Danıştay, öğretmenlik sınavını kazanan polise muvafakat verilmemesi işlemini iptal etmedi

Danıştay, öğretmenlik sınavını kazanan polise muvafakat verilmemesi işlemini iptal etmedi

Danıştay 2. Dairesi,  İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta olan davacının, 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda 2015 Şubat döneminde Milli Eğitim Bakanlığınca atandığı Adenizcilik/gemi makineleri öğretmenliğinde göreve başlayabilmek için gerekli olan muvafakatın verilmesi talebiyle yaptığı 06/02/2015 tarihli başvurunun zımmen reddedilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/14139 E. , 2021/3293 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/14139
Karar No : 2021/3293

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta olan davacının, 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda 2015 Şubat döneminde Milli Eğitim Bakanlığınca atandığı Antalya Konyaaltı ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi denizcilik/gemi makineleri öğretmenliğinde göreve başlayabilmek için gerekli olan muvafakatın verilmesi talebiyle yaptığı 06/02/2015 tarihli başvurunun zımmen reddedilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:…, K:… sayılı kararı ile, davanın reddine karar verilmiş olup; anılan ret kararı, Danıştay Beşinci Dairesinin 11/01/2017 günlü, E:2015/26621, K:2017/810 sayılı kararıyla bozulmuştur.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Bozma kararına uyularak verilen ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına ve eğitim durumlarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açık olup, bu itibarla davacının KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak öğretmenlik mesleğine yerleştirilmesi üzerine atanacağı öğretmenlik görevinde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden daha verimli olacağı hususu dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının kurumlar arası nakil için öngörülen altı yıllık çalışma süresini tamamlamadığı, kurumun personel ihtiyacının bulunduğu, dava konusu işlemin dayağı olan yasal düzenlemeyle ilgili olarak, Anayasa Mahkemesinin 12/10/2011 günlü, E:2010/25, K:2011/136 sayılı kararı ile, "04/06/1937 günlü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na, 26/04/2005 günlü, 5336 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile eklenen Ek Madde 24'ün beşinci fıkrasının, 'Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.' biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine" hükmedildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen davada, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Dava dosyasının incelenmesinden; 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesine dayanılarak polis memurluğuna atanan ve … İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 28/06/2013 tarihinde göreve başlayan davacının, KPSS-2014 sınavı sonuçlarına göre 2015/Şubat öğretmen atama döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Antalya Konyaaltı ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine denizcilik/gemi makineleri öğretmeni olarak yerleşmesi nedeniyle, kurumlar arası atama işleminin yapılabilmesi için 06/02/2015 tarihli başvuru dilekçesi ile muvafakat istediği, ancak Emniyet Genel Müdürlüğünce zımnen muvafakat verilmemesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
06/05/2005 tarih ve 25807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5336 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na eklenen Ek 24. maddenin değişik ikinci fıkrasında, "Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar.";
Aynı maddenin 6. fıkrasında ise, "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar." kurallarına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin bir arada incelenmesinden, lisans mezunu olarak kamu personeli seçme sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlardan yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların, 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesi gereğince polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerekmekte olup, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, anılan maddede, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Polis Meslek Eğitim Merkezindeki eğitimini tamamlayarak 28/06/2013 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başlayan davacının, yukarıda anılan yasal düzenlemede yer verilen altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamaması karşısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Antalya Konyaaltı ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine denizcilik/gemi makineleri öğretmeni olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.


Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2017 günlü, E:2015/2110, K:2017/1882 sayılı kararı ile 24/02/2020 günlü, E:2020/13, K:2020/56 sayılı kararı da aynı yöndedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize tabi ilk kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/10/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.


(X) KARŞI OY :
Temyize konu karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği oyuyla, aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

YORUM EKLE