Ağır engelli çocuğu bulunan memurun özel eğitim imkanı olmayan yere atanmaması gerektiği

Ağır engelli çocuğu bulunan memurun özel eğitim imkanı olmayan yere atanmaması gerektiği

Ağır engelli çocuğu bulunan memurun özel eğitim imkanı olmayan yere atanmaması gerektiği

Ağır engelli çocuğu bulunan memurun özel eğitim imkanı olmayan yere atanmaması gerektiği

Memurun Epilepsi-mental retardasyon hastası olan ve % 88 oranında ağır engeli bulunan çocuğuna özel eğitim verilmesi gerekliliği ve oluşabilecek sağlık problemlerinden dolayı tam teşekküllü bir hastaneye acilen ulaştırılması zorunluluğunun bulunması karşısında,, atamasının yapıldığı yerde bahsi geçen özel eğitim imkanı olmadığı gibi tam teşekküllü bir hastanenin de bulunmaması sebebiyle atama işleminin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/753 E. , 2021/3812 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/753
Karar No : 2021/3812

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Bolu Merkez Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda Kur'an Öğreticisi ve Kurs Yöneticisi olarak görevi yapan davacının, Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Erkek Kur'an Kursu'na naklen atanmasına ilişkin … tarih ve … sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işleminin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 26/04/2017 tarih ve E:2016/17710, K:2017/11699 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda sübuta eren eylemler sebebiyle kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden bir başka yere naklen atanması gerekmekte ise de; epilepsi-mental retardasyon hastası olan ve % 88 oranında ağır engeli bulunan çocuğuna özel eğitim verilmesi gerekliliği ve oluşabilecek sağlık problemlerinden dolayı tam teşekküllü bir hastaneye acilen ulaştırılması zorunluluğunun bulunması karşısında, atamasının yapıldığı Kastamonu İli Bozkurt İlçesinde bahsi geçen özel eğitim imkanı olmadığı gibi tam teşekküllü bir hastanenin de bulunmadığı anlaşıldığı, bu durumda, anılan husus dikkate alınmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin mevzuat hükümlerine uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince,Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince gönderilen dosyada Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 10/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE