İdarelerin yargı kararını uygulama konusunda takdir yetkisinin olmadığı

Belediyede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta iken, önce Kentsel Tasarım Müdürü ve sonrasında Kütüphane Müdürü olarak atanan bir personel, hakkında verilen yargı kararı dikkate alınarak, Kütüphane Müdürü olarak atanmasına  ilişkin işlemin iptali ve önceki görevine (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) atanma talebiyle yaptığı 16/03/2015 günlü başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, dava açan personelin, davalı İdare bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta iken … tarihinde Kentsel Tasarım Müdürü olarak atandığı, bu işleme karşı açtığı davada …. İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği ve kararın kesinleştiği; davacının 23/01/2015 tarihinde İdareye "anılan yargı kararı gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak atanma” talebiyle başvurduğu; İdarece verilen … tarihli cevap yazısında davacıya, … tarihinde Kütüphane Müdürü olarak atandığının bildirildiği; bunun üzerine davacının 16/03/2015 tarihinde İdareye tekrar başvurarak “Kütüphane Müdürü olarak atama işleminin iptal edilerek önceki görevi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanma” talebinde bulunduğu; İdarenin başvuruyu cevap vermemek suretiyle zımnen reddettiği; iptal kararlarının özelliği gereği, dava konusu idari işlemin tesis edildiği tarihten geçerli olmak üzere hukuksal varlığına son verildiği, yargı kararlarının uygulanması konusunda idarelere herhangi bir takdir yetkisi tanınmadığı; davacının, yargı kararı uyarınca İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak atanması (eski görevine iadesi) gerekirken, Kütüphane Müdürü olarak atanması üzerine, Kütüphane Müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ve mahkeme kararı uyarınca önceki görevi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevine atanma talebiyle 16/03/2015 tarihinde yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15175 E. , 2021/4917 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15175
Karar No : 2021/4917

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. ….
KARŞI TARAF (DAVACI) : … adına ... Sendikası
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta iken, önce Kentsel Tasarım Müdürü ve sonrasında Kütüphane Müdürü olarak atanan davacının, hakkında verilen yargı kararı dikkate alınarak, Kütüphane Müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ve önceki görevine (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) atanma talebiyle yaptığı 16/03/2015 günlü başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


…. İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararla; davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiş; anılan karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 21/03/2016 tarih ve E:2015/6357, K:2016/1547 sayılı kararıyla bozulmuştur.


…. İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K... sayılı kararla, davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiş; davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 08/07/2019 günlü, E:2018/655, K:2019/3542 sayılı kararla, İdare Mahkemesi kararı davanın süresinde olduğu gerekçesiyle bozmuştur.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun anılan bozma kararına uyulmak suretiyle uyuşmazlığın esası incelenerek ... İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; davacının, davalı İdare bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta iken … tarihinde Kentsel Tasarım Müdürü olarak atandığı, bu işleme karşı açtığı davada …. İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği ve kararın kesinleştiği; davacının 23/01/2015 tarihinde İdareye "anılan yargı kararı gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak atanma” talebiyle başvurduğu; İdarece verilen … tarihli cevap yazısında davacıya, … tarihinde Kütüphane Müdürü olarak atandığının bildirildiği; bunun üzerine davacının 16/03/2015 tarihinde İdareye tekrar başvurarak “Kütüphane Müdürü olarak atama işleminin iptal edilerek önceki görevi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanma” talebinde bulunduğu; İdarenin başvuruyu cevap vermemek suretiyle zımnen reddettiği; iptal kararlarının özelliği gereği, dava konusu idari işlemin tesis edildiği tarihten geçerli olmak üzere hukuksal varlığına son verildiği, yargı kararlarının uygulanması konusunda idarelere herhangi bir takdir yetkisi tanınmadığı; davacının, yargı kararı uyarınca İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak atanması (eski görevine iadesi) gerekirken, Kütüphane Müdürü olarak atanması üzerine, Kütüphane Müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ve mahkeme kararı uyarınca önceki görevi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevine atanma talebiyle 16/03/2015 tarihinde yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı … Belediye Başkanlığı tarafından; dava konusu işlemin 657 sayılı Kanun’un 76. maddesinde yer verilen takdir yetkisine istinaden tesis edildiği, davacının herhangi bir özlük hak kaybı bulunmadığı, Sayıştay denetçilerince düzenlenen raporda davacının görevde yükselme ve atama işlemlerinde hata bulunduğunun tespit edildiği, tüm özlük dosyalarının bulunduğu yer olan ve stratejik öneme sahip İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanmasının uygun görülmediği, Veteriner İşleri Müdürlüğünde şef olarak görev yapmakta iken 27/04/2017 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldığı, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. …. İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:... sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz yargılama giderlerinin istemde bulunan davalı İdare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere 14/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.