Sözleşmeli statüde geçen süre öğretim elemanlığında dikkate alınmalı mı?

Sözleşmeli statüde geçen süre öğretim elemanlığında dikkate alınmalı mı?

Sözleşmeli statüde geçen süre öğretim elemanlığında dikkate alınmalı mı?

Sözleşmeli statüde geçen süre öğretim elemanlığında dikkate alınmalı mı?

Sözleşmeli statüde geçen süre öğretim elemanlığında dikkate alınmalı mı?

Sözleşmeli statüde geçen süre öğretim elemanlığında dikkate alınmalı mı?

Davacının sözleşmesi statüde geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/13129

Karar No : 2021/2638

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI) : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. ...

TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN ÖZETİ : Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 18/05/2016 tarih ve E:2015/1049, K:2016/596 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Burcu POLAT BAYIR

DÜŞÜNCESİ: İstemin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli uçak makinisti olarak görev yapmakta iken 14/04/2014 tarihinde aynı fakülteye kadrolu Öğretim görevlisi olarak atanan davacının, sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin derece ve kademelerinde değerlendirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının 2005 yılından itibaren 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görevini yürüttüğü, görevine devam ettiği sırada 14/04/2014 tarihinde görevin son verilerek aynı tarihte ve aynı yerde kadrolu pozisyona atandığı, her ne kadar kadrolu pozisyona yapılan ataması ilk atama olarak nitelendirilse de, önceki görevinden ayrılışının yapıldığı tarihte ve aynı yere yapılan atamanın, esasen daha önce yürüttüğü kamu görevinin devamı niteliğinde olduğu, yalnızca istihdam şeklinin değiştiği, 2005 yılında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli memur olarak göreve başlayan davacının, sözleşmeli statüde geçirdiği hizmet sürelerinin aynı Yasa'nın 36. maddesinin Ortak Hükümler başlığı altında yer alan C/6. bendi hükmü gereği kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerekirken, başvurusunun reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında yer alan C/1 bendinde; "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87’nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." kuralı, C/6 bendinde "Bu kanunun 4’üncü ve 237’nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." kuralı yer almaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasası'nda da öğretim elemanlarının sınıflandırılması, aylıkları, ek göstergeleri, derece yükseltmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti vb. hususlar düzenlenmiştir.

Aynı Yasa'nın 20. maddesinde, bu Yasada hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın davalı üniversiteye gönderdiği "Hizmet birleştirmesi" konulu 21/08/2014 tarih ve 2829 sayılı yazıda, "5510 sayılı Kanun’un 106. maddesi ile 5434 sayılı Kanun’un Ek 18. maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığından, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin, daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanun’da bir hüküm bulunmadığından, söz konusu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmadığı, bu sürelerin yalnızca toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacağı" belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, 2005 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli memur olarak görev yaptığı, 14/04/2014 tarihinde görevine son verilerek 657 sayılı Yasa'nın 36. madde hükmü de dayanak gösterilmek suretiyle önceden çalıştığı fakülteye öğretim görevlisi olarak atandığı, daha sonra davacı tarafından 13/05/2015 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunularak, sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin derece ve kademelerinde değerlendirilmesinin istendiği, bu isteğin reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı, 14/04/2015 tarihinde 657 sayılı Kanun’un 36, 2547 sayılı Kanun’un 26, 2914 sayılı Kanun’un 3., 5., 6. ve 12. maddeleri uyarınca 6/4 derece ve kademe görev aylığı, 7/1 derece kademe emekli müktesebi, 7/1 derece kademe kazanılmış hak aylığı ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak ilk kez atanmıştır.

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük hakları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda düzenlendiğinden, davacının SSK'ya tabi uçak makinisti olarak yürüttüğü hizmetinin, 657 sayılı Yasa'da düzenlenen teknik hizmetler sınıfında bir kadroya değil 2914 sayılı Yasa'ya tabi öğretim elemanı sınıfında öğretim görevlisi kadrosuna atanmış olması nedeniyle, 657 sayılı Yasa'nın yukarıda aktarılan 36-C/1-6 maddeleri kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda; yukarıda belirtilen mevzuat ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yazısı uyarınca davacının öğretim görevlisi olarak 7/1 derece kademe kazanılmış hak aylığı ile intibak yapılarak göreve başlatıldığı, atamasının 5510 sayılı Kanun kapsamında ilk atama olması nedeniyle sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerekmekte iken dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29/04/2021 tarihinde esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin 18/05/2016 tarih ve E:2015/1049, K:2016/596 sayılı kararının hukuka uygun olduğu ve

onanması gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

KARŞI OY

XX- Dava, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli uçak makinisti olarak görev yapmakta iken 14/04/2014 tarihinde aynı fakülteye kadrolu Öğretim görevlisi olarak atanan davacının, sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin derece ve kademelerinde değerlendirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun "Öğretim elemanlarının sınıflandırılması" başlıklı 3. maddesinde, "Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

Öğretim üyeleri sınıfı: Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.

Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, ilk kademe aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı: Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.

Öğretim yardımcıları sınıfı: Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşur.

Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36’ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmüne;

"Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20. maddesinde ise, "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

657 Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin (C) bendinin 1. fıkrasında, "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87’nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne, 6. fıkrasında "Bu kanunun 4’üncü ve 237’nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, 2005 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli memur olarak görev yaptığı, 14/04/2014 tarihinde görevine son verilerek 657 sayılı Yasanın 36. madde hükmü de dayanak gösterilmek suretiyle önceden çalıştığı fakülteye öğretim görevlisi olarak atandığı, daha sonra davacı tarafından 13/05/2015 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunularak, sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin derece ve kademelerinde değerlendirilmesinin istenildiği, bu isteğin reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda, öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri ile öğretim elemanlarının görev aylıklarının düzenlendiği, ancak öğretim elemanlarının görev aylıkları düzenlenirken, belli bir süre mesleğini serbest olarak yapan öğretim elamanlarının sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin görev aylıklarının belirlenmesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi ve 2914 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun'un uygulanacağı yönünde atıf yapılması nedeniyle 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin (C) bendinin 1. ve 6. fıkrasında düzenlenen, teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinin, memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirileceğine ilişkin hükmün 2914 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğretim elemanlarına da uygulanacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, halen öğretim görevlisi olarak görev yapan ve öğretim üyeleri gibi unvana dayalı üst derece sınırlamasına tabi olmayan davacının sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde dikkate alınması gerekeceğinden, davacının kazanılmış hak aylığı intibakının yapılması talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenle, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararının belirtilen gerekçe ile onanması gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

YORUM EKLE