Aday Memura Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Verilebilir mi?

Karabük Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde aday memur olarak görev yapan personele Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Devlet memurluğundan çıkama cezası verilmiştir. İlgili personel bu işleme karşı idare mahkemesine başvurmuş ve işlemin iptalini sağlamıştır. Kurum İdare Mahkemesinin kararının temyizen incelenerek bozulmasını talep etmiştir. Danıştay 12 inci Dairesi ise  adaylık  süresi içinde  bulunan    memurun,     Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılamayacağı  gerekçesiyle kurumun temyiz talebini reddetmiştir.


T.C.

DANIŞTAY
Onikinci Daire

Esas     No : 2015/2301

Karar No : 2017/ 4436

Karabük Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde aday memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca " Devlet memurluğundan çıkarma cezası " ile cezalandırılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 28.03.2014 tarihli ve 106 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; aday memur olarak görev yapan davacının, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı, Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.10.2013 tarihli ve E:2013/347, K:2013/354 sayılı karan ile 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, söz konusu cezanın 02.12.2013 tarihinde kesinleştiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Adaylık devresi içinde göreve son verme" başlıklı 56. maddesinde, aday memurların görevine son verilmesine ilişkin olarak özel bir düzenleme bulunduğundan, aday memur olan davacı hakkında da ilgili kanun hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken, henüz Devlet memuru statüsünde olmayan davacı hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-(g) maddesi uyarınca tesis olunan Devlet memurluğundan çıkarma cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali yolunda Kastamonu İdare Mahkemesince verilen 24/03/2015 tarihli ve E:2014/1157, K:2015/314 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Tutuklu memurun son savunmanın görüntülü olarak alınarak ceza verilmesi Tutuklu memurun son savunmanın görüntülü olarak alınarak ceza verilmesi

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28/09/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim