2024 tevkifat oranları güncel 

KDV TEVKİF AT TABLOSU

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapacak Olanlar

KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir

Vergisi Kanunu'nun 70'nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri

İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı

(Tam Tevkifat)

Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı     tarafından sorumlu sıfatıyla beyan

edilecektir.

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler,(Dar Mükellefler)

İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı

(Tam Tevkifat)

İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de            bulunmayanların            (Dar

Mükellefler)Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabi olacaktır. Ancak, hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV'nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye'de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi (Serbest Meslek Kazaçları istisnasından yararlananlar) kapsamına giren teslim ve hizmetler;

İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı

(Tam Tevkifat)

GVK'nın 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV'nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde     yayınlanmak       ve benzeri

şekillerde reklâm vermeleri,

İşlem üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin Tamamı

(Tam Tevkifat))

Reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

İşgücü Temin Hizmeti

9/10 (Kısmi Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Özel güvenlik hizmetleri

9/10 (Kısmi Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*) Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin

(3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

9/10 (Kısmi Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri

5/10 (Kısmi Tevkifat)

Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10 (Kısmi Tevkifat)

Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir. Bazı KDV mükellefleri; - Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri, - Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları, temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir. Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.

Yapı denetim hizmetleri

9/10 (Kısmi Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti

9/10 (Kısmi Tevkifat)

Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10 (Kısmi Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın ) (*)

Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

2/10 (Kısmi Tevkifat)

Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın ) (*)

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

5/10 (Kısmi Tevkifat)

Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10 (Kısmi Tevkifat)

Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10 (Kısmi Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Servis Taşımacılığı Hizmeti

5/10 (Kısmi Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10 (Kısmi Tevkifat)

Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Külçe Metal teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve         üreticileri      tarafından

tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

5/10

(Kısmi

Tevkifat

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*) Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan

Bakır, Çinko ve Alüminyum kurşun

Ürünlerinin Teslimi

5/10

Maaşa uygulandıktan sonra kalan istisna tutarı kıdem ve ihbar tazminatına uygulanır mı? Maaşa uygulandıktan sonra kalan istisna tutarı kıdem ve ihbar tazminatına uygulanır mı?

(Kısmi

Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve aşağıda Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*) Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.

Hurda ve Atık Teslimi

5/10

(Kısmi

Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

5/10

(Kısmi

Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve aşağıda belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın ) (*)

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

9/10

(Kısmi

Tevkifat)

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Aşağıda belirlenmiş     alıcılar (KDV mükellefi olsun

olmasın) (*) Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve 117 sayılı tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında

5/10

(Kısmi tevkifat)

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idareler.