2020  Yılı H Cetveline Göre Harcırah Gündelik Tutarları

2020  yılında memurlara geçici görev ve sürekli görev yolluklarında ödenen harcırah miktarları 2020  bütçesinin H cetvelinde gösterilmiştir.Buna göre 2020  harcırah miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

2024 yılı memur yurtdışı harcırah miktarları 2024 yılı memur yurtdışı harcırah miktarları

2020  yılında müfettiş denetmen v.b denetim elemanlarına ödenecek yevmiyelerle memurlara ödenecek olan konaklama ücretlerinde de aşağıda yer alan cetvele göre hesaplanacak tutarlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

2020  Yılında Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) 2020  Gündelik Miktarı
A- a)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları 73,25 
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 66,85
2020  Yılında  Memur   ve Hizmetlilerden: 2020

Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 56,10
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 52,35
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 49,15
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                                     17,20
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                                    16,60 
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Editör: TE Bilisim