2024 Yılı Harcırah Tutar H Cetveli Memur Yolluk Gündelik

2024 yılı memur h cetveli harcırah bedelleri 

2024 yılında memurlara geçici görev yolluk ödemelerinde ve sürekli görev yolluk ödemelerinde yapılacak harcırah ödeme tutarları belli oldu 

A-a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları     500

b)Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi    480

B-Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)                                             465

b)Ek göstergesi  6400 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar                                      435

c)Ek göstergesi  3600 (dahil) -  6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar                                     420

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar                                                                                                          405

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar                                                                                                         400

(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

*6245sayılıHarcırah Kanununun 33üncü maddesinin(b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin%60 artırımlı miktarı,

(d) fıkrasınagöre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %60 artırımlı miktarı, takipeden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı  esas alınır.

II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci Maddenin

1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

a)Kadro derecesi 1-4 olanlar                           82

b)Kadro derecesi 5-15 olanlar                          77

Kamuda çalışan memur ve diğer görevlilere 2019 yılında ödenecek olan geçici görev yolluğu harcırahı ,sürekli görev yolluğu harcırahı,geçici görev süresince ödenecek olan konaklama bedelleri,denetim teftiş ve soruşturma görevi yürüten müfettişlerin ve denetçilerin alacakları yevmiye tutarları her yıl bütçe ekinde yayımlanan H cetveli ile belirlenmektedir.

2019 H cetvelinde yer alan harcırah tutarlarına göre  denetim,soruşturma ve inceleme ile görevli müfettişler Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlara ödenecek olan harcırah tutarına göre  ülke düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara  1,3 katı bölge düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara  1,1 katı il düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara  0,9 katı ödeme yapılacaktır.

Bütçe kanununda yer alan hüküm doğrultusunda 2019 yılında harcırah alacak olan geçici görevli olanların konaklama giderleri ilk 10 gün yevmiyelerinin %50 artırımlı tutarına kadar sonraki 80 gün yevmiyelerinin %50 sine kadar sonraki 90 gün için ise yevmiye ve gündelik tutarlarının %40 ına kadar olan kısım ödenebilecektir.Denetim elemanları süre sınırı olmadan denetim ve inceleme görevlerinde denetim yevmiyelerinin %50 artırımlı kısmına kadar konaklama bedeli alabileceklerdir.

Memurlara 2019 yılında verilecek olan gündelik miktarlarında her hangi bir artış olmamış ve 2018 yılı için uygulanan harcırah tutarları 2019 yılında da aynen geçerli olacaktır.

2019 Yılı H Cetveline Göre Harcırah Gündelik Tutarları

2019 Yılında Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

a)  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları  67,40

b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları   61,50

2019 Yılında  Memur   ve Hizmetli Harcırah Gündelik Miktarları 

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)    51,60 TL 

b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   48,15 TL 

c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar    45,20 TL 

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar                39,85 TL 

e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar                38,75 TL 

(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                                      15,80
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                                    15,25
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
2017 harcırah tutarlarına buradan ulaşabilirsiniz

Yazımızın yukarıda yer alan bölümünde de belirtiğimiz üzere müfettiş denetçi kadrolarında bulunanlar 51,60 TL rakamına göre belirlenen tutarlarda harcırah alabileceklerdir.2018 yılında müfettişlerin alabileceği harcırah tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Müfettiş,Denetçi,Denetmen  Harcırahı 2019 Yılı


2019  H Cetveli Denetim Elemanları  Gündelik Harcırah Tutarları

Ülke Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş Denetim Elemanı   Gündelik        67,08 TL

Bölge Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş Denetim Elemanı  Gündelik       56,76 TL

İl Düzeyinde Denetim Yapan Müfettiş Denetim Elemanı         Gündelik       46,44 TL

Müfettişlere Ödenecek Olan Konaklama Bedelleride Bu Bedeller üzerinden % 50 artırımlı olarak denetim görevi boyunca ödenebilecektir.

2019 Yılında Memurlara Ödenecek  Konaklama Bedelleri


Bilindiği üzere 6245 sayılı harcırah kanununda yer alan mevzuat hükümlerine göre yurt içinde geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara harcırah kanunu ve ilgili yılın bütçe kanununda yer alan hükümler doğrultusunda konaklama bedeli ödenebilmektedir.Bütçe kanununda konaklama bedellerine ilişkin olarak ” 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” Hükmü yer almaktadır.

-Personele ödenecek olan Konaklama bedeli ilk 10 gün için personelin gündeliğinin  %50 artırımlı tutarına kadar ödenecek takip eden 80 gün gündeliğin %50 si takip eden 90 gün ise gündeliğin %40’na kadar olan kısmı ödenebilecektir.Ayrıca yapılacak ödemelerde fatura bedeli aşılamayacaktır.

Burada kamu kurum ve kuruluşlarınca en çok yapılan yanlışlardan birisi ödenecek konaklama bedelinin tespitinde yaşanmaktadır. Bütçe kanununda yer alan hükme bakıldığında personel konaklama bedeli için her halükarda gündeliğinin  ilk 10 gün için konaklama bedeli ne olursa olsun  %50 artırımlı bedelinin alınacağı anlamı çıkmaktadır. Ancak bütçe kanununun atıfta bulunduğu Harcırah Kanununun ilgili maddesine bakıldığında ise ilgili maddede “belge bedelini aşmamak üzere” hükmünün olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla memur geçici görevle bir yere gittiğinde konaklama bedeli ödenirken iki maddenin bir arada değerlendirilerek konaklama bedeli ödenmesi gerekmektedir.

İlgili hüküm doğrultusunda 2018 yılında memurlara ödenebilecek olan konaklama bedelleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

 
B- Memur   ve Hizmetlilerden: GündelikMiktarı İlk On Gün  Sonraki 80 gün sonraki 90 gün 

Yevmiyenin %50

Arttırımlı

Tutarı kadar

Yevmiyenin

Yarısı kadar

Yevmiyenin%

40 ı kadar 

a) Ek   göstergesi 8000 vedaha yüksek olan

kadrolarda bulunanlar (1)

51,60  77,40  25,80  20,64

b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç)

olan kadrolarda bulunanlar

48,15  72,22  24,07  19,26

c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç)

olan kadrolarda bulunanlar

45,20  67,80  22,60  18,08
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85  59,77  19,92  15,94
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75  58,12  19,37  15,50

Editör: TE Bilisim