Ziraat Bankası personelinin disiplin işlemine karşı idari yargıda dava açılabilir mi?

Ziraat Bankasında şube müdürü olarak görev yapan ilgilinin, işten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın siciline işlenmesine ve 2.221.800,-TL ve 137.500,-TL kredi riskinden malen sorumlu tutulmasına ilişkin Ziraat Bankası Disiplin Komitesinin … tarih ve … sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; Ziraat Bankasının özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olduğu, personelinin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmadığı, dava konusu işlemin idari yargı organınca çözümlenecek bir işlem niteliği taşımadığı, uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı mercilerine ait olduğu gerekçesiyle, davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir. 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/6466 E. , 2021/5606 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/6466
Karar No : 2021/5606

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bankası A.Ş.
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Ziraat Bankası … Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, işten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın siciline işlenmesine ve 2.221.800,-TL ve 137.500,-TL kredi riskinden malen sorumlu tutulmasına ilişkin Ziraat Bankası Disiplin Komitesinin … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; Ziraat Bankasının özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olduğu, personelinin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmadığı, dava konusu işlemin idari yargı organınca çözümlenecek bir işlem niteliği taşımadığı, uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı mercilerine ait olduğu gerekçesiyle, davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idarece, kamu gücü kullanılmak suretiyle, idare hukukunun temel ilke ve esasları çerçevesinde işten çıkarma cezası tesis edildiğinden, davanın görüm ve çözümünde idari yargı mercilerinin görevli olduğu, mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacının 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı, bu nedenle uyuşmazlığın idari yargının görev alanına girmediği belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın görev yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 10/11/2021 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.