Damga Vergisi Sözleşme Bedeli Üzerinden mi Yoksa İhale Bedeli Üzerinden mi Hesaplanmalı?

Damga Vergisi Sözleşme Bedeli Üzerinden mi Yoksa İhale Bedeli Üzerinden mi Hesaplanmalı? İhale kararının hangi bedel üzerinden ödeneceği özelge

Damga Vergisi Sözleşme Bedeli Üzerinden mi Yoksa İhale Bedeli Üzerinden mi Hesaplanmalı?

Damga Vergisi Sözleşme Bedeli Üzerinden mi Yoksa İhale Bedeli Üzerinden mi Hesaplanmalı?

Sayı: 90792880-155.01.01.01[5521]-71011

Tarih: 01/03/2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.01.01[5521]-E.71011                                                          01.03.2019

Konu : İhale kararının hangi bedel üzerinden ödeneceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından açılan "… Hizmetleri Projesi İşi" ihalesinin … TL bedelle şirketiniz uhdesinde kaldığı, daha sonra şirketiniz tarafından ihale bedelinde tenzilat yapılarak … TL bedel ile sözleşme imzalandığı belirtilerek ihale kararına ait damga vergisinin sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa ihale bedeli üzerinden mi beyan edilip ödeneceği hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükelleflerinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi dairelerden maksadın genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 inci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, damga vergisinde vergiyi doğuran olay kâğıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi olup, düzenlenen kâğıtların hükümlerinin uygulanmaması, kısmen uygulanması, hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılması vergileme açısından bir önem arz etmemektedir.

Buna göre, bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kâğıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kâğıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kâğıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kâğıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelelerin feshedilmiş olması vergilendirmeyi etkilemeyecektir.

Buna göre; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve şirketiniz yükleniminde bulunan "… Hizmetleri Projesi İşi" ile ilgili olarak düzenlenen ihale kararının ihtiva ettiği … TL bedel üzerinden 488 sayılı Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 12:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.