2021 yılı engelli indirim oranları belli oldu

2021 yılı engelli indirim oranları belli oldu

2021 yılı engelli indirim oranları belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 313 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanacak engelli indirimi tutarları belli oldu. 

d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

- Birinci derece engelliler için      1.500 TL,

- İkinci derece engelliler için           860 TL,

- Üçüncü derece engelliler için        380 TL,

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci maddesi aşağıda yer almaktadır.

Engellilik indirimi: Madde 31 – (Değişik:9/4/2003-4842/3 md.) Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Engellilik indirimi;

- Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (1.500 TL TL),

- İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (860-TL),

- Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (380 TL)dır.

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirleni

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 21:34
YORUM EKLE