Üniversite intihal suçunda ceza soruşması yapılır mı?

Üniversite intihal suçu ceza soruşturması şikayete bağlı suçlardan olduğundan zamanaşımı varsa ceza soruşturması yapılamaz

T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2020/620 Karar No : 2020/620

Anahtar Kelimeler : -5846 Sayılı Kanun, -Şikayet Süresi, -Kovuşturmaya Yer Olmadığı Özeti : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki intihal suçunun takibi şikayete bağlı suç olduğu, bu suçla ilgili 6 aylık şikayet süresi bulunduğu hakkında. K A R A R Şüpheli: … - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Film Tasarımı ve Yazarlık Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Suçu : Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi şikayetçi … …'ın 2003 Yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanan "…" adlı makalesini, 2012 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisinde yayınlanan "…" adlı makalesinin % 62'sinde atıf yapmaksızın kullanmak suretiyle intihal yapmak. Suç Tarihi : 2012 Yılı.

İncelenen Karar : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 24.9.2019 tarih ve C.K.K./2019-45 sayılı lüzum-u muhakeme kararı. Karara İtiraz Eden : Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen …. İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün 13.3.2020 tarih ve 1262 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Kübra Çiftçi'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde, alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması iktibasın belli olacak şekilde yapılması ve iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bir kısmın alındığı yerin de belirtilmesi koşuluyla caiz görüldüğü, aynı Kanunun 71’inci maddesinin üçüncü bendinde, bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişinin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı, 75’inci maddesinde ise, 71 ve 72’inci maddede sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılmasının şikayete bağlı olduğu, yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerektiği, bu belge ve sair delillerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceği, bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişilerin şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilecekleri hükümlerine yer verilmiştir.

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?

Dosyanın incelenmesinden, şüpheliye atılı suçun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesinin ikinci bendine ilişkin olduğu, söz konusu suçun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisinde yayınlanan "Türk Sinemasında Kadının Değişen İmgesi" adlı makalenin yayın tarihi olan 6.4.2012 tarihinde işlendiği, bu suç nedeniyle … tarafından 27.3.2018 tarihli dilekçeyle Dokuz Eylül Üniversitesine, 2018 Yılı içinde de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu, takibi şikayete bağlı bu suç için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 73’üncü maddesinin birinci bendi uyarınca 6 aylık şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle isnat edilen suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 24.9.2019 tarih ve C.K.K./2019-45 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, atılı suç nedeniyle … hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, Dosyanın karar ekli olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 11.6.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim