Teknik hizmetler sınıfında bir derece uygulaması 

36/a-2 uygulaması 

Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden

Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile

Bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar

Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları

Öğrenimlerine göre tesbit edilen

Giriş derece ve kademelerine

Bir derece

İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

Hapiste olan memur için mehil müddeti işler mi? Hapiste olan memur için mehil müddeti işler mi?

Burada herhangi bir hizmet sınıfında görev yapma şartı öngörülmediği için, belirtilen unvanları kazananlar ve münhasıran sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar hangi hizmet sınıfına dahil kadrolarda görev alırlarsa alsınlar anılan hüküm gereğince 4 yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olanlar için giriş derece ve kademesi olarak belirlenen 9. derecenin 1. kademesi üzerine 1 derece ilave edilerek 8. derecenin 1. kademesinden hizmete alınacaklardır.

Memuriyette iken bu sıfatların kazanılması veya belirtilen öğretim kurumlarının bitirilmesi halinde de bu sıfatların kazanıldığı veya belirtilen öğretim kurumlarının bitirildiği tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine bir derece ilâve edilmesi gerekecektir.

Madde ile ilgili olarak sıkça sorulan sorulardan birisi Teknik Öğretmenunvanına bağlı olarak söz konusu hükmün uygulanıp uygulanmayacağıdır.

Bilindiği gibi, 3795 sayılı Kanunun 3. maddesinin (d) fıkrasında; “Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen", ... unvanı verilir' denilmekte ve bu okulların hangi bölümlerinin teknik eğitim veren bölümler olduğu Yüksek Öğretim Kurulunun 27/04/1995 tarih ve 856-8906 sayılı yazıları ile belirlenmiş olup, Mesleki Eğitim Fakültesinden mezun olanlara “Teknik Öğretmen” unvanı verilmesine karar verildiği ise 23/02/2007 tarih ve KARAR.2007.2.716 sayılı Genel Kurul Kararında belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu yüksek öğretim kurumlarının (Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile önceki adıyla Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu dâhil) teknik eğitim veren bölümleri mezunları ile Mesleki Eğitim Fakültesi mezunlarının “Teknik Öğretmen” unvanını kullanmaları ve bu unvanla anılmaları mümkün olmakla birlikte, madde metninde yer almayan yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların salt “teknik öğretmen” unvanına bağlı olarak öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesine yasal yönden imkân bulunmamaktadır.