Şube müdürleri özlük haklarının düzeltilmesini talep ediyor

Şube Müdürü ve Diğer Müdür Unvanlı Kadroların Özlük Hakları Sorunu

HAZIRLAYAN

Şube Müdürleri Derneği

BİLGİ NOTU

Bilindiği üzere, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda, bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet biriminin şube müdürlüğü olduğu, görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkanlığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamayacağı öngörülmüştü. Ancak, 3046 sayılı Kanunun hiyerarşik kademeleri gösteren neredeyse tüm maddeleri, 703 sayılı KHK'nın 41. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, temel kuruluşlar ile hiyerarşik kademeler 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden düzenlenerek şube müdürlüklerinin organizasyondaki yeri belirlenmiştir.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli mihenk taşlarından biri olan şube müdürleri ve müdür unvanlı kadrolar, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası olup, aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Bu kadroya atanabilmek için belli bir süre hizmet şartıyla birlikte, bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olunması gerekmektedir. Bu kadroya atananlar mevcut personel arasında mesleki temel bilgi ve becerilere sahip ve tecrübe açısından en nitelikli kişilerdir. Müdürler konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur.

Çeşitli yargı kararlarında ise şube müdürlüğünün daire başkanlığının asıl hizmet birimi olduğuna hükmedilmiş olup, daire başkanlığının iş yükü, yapılan işlerin kontrolü ve sorumluluğu da tamamen şube müdürü görevini yürütenlerin üzerinde bırakılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapısında önemli bir yere sahip olan şube müdürlüğü hiyerarşideki yerini korurken, özlük hakları bakımından oldukça geride kalmıştır. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üst amiri/kariyer uzmanlıklara ve il müdürlerine makam/görev tazminatı ile ücret/tazminat göstergeleri verilirken şube müdürleri ve diğer müdürler maalesef bu haklardan yoksun bırakılmıştır. Kamu hiyerarşisindeki rolleri ve üstlendikleri misyona bakıldığında görev/sorumluluk/ücret dengesi aleyhlerine bozulmuştur.

Tablonun tetkikinde, yönetim hizmetleri grubunda yer aldığı halde makam/görev tazminatı almayan tek idareci grubu şube müdürleri ve diğer müdür unvanlı kadrolardır. Müdürlerin alt kadrodaki şefle görev aylığı arasındaki fark 5.500 TL (%21.9) olmasına rağmen, kariyer uzmanı ile 9.400 TL (%30,7), üst amiri il müdürü ile arasında 11.900 TL (%38,8), daire başkanı ile arasında yaklaşık 15.800 TL (%51,6) civarında ücret makası oluşmuştur. Bu fark daire başkanı ile üst amiri olan genel müdür yardımcısı arasında yalnızca 3.730 TL, (%8), daire başkanı ile il müdürü arasındaki yaklaşık 3.900 TL (%9,1)'dir.

2024 lise lgs kayıt yerleştirme tarih sonuç açıklama 2024 lise lgs kayıt yerleştirme tarih sonuç açıklama

Müdürlerin, özlük haklarının düşük seviyede bırakılması, çalışma barışını bozmakta, bu durum kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulabilmesi noktasında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde özlük haklarının, bu tür bir risk/sorumluluğu olmayan kamu çalışanlarından daha az olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Hal böyleyken bugün itibariyle  en fazla hak kaybına uğrayan kamu görevlileri müdürlerdir.

7417 sayılı Kanunla ek göstergeleri 15/01/2023 tarihinden itibaren 3600’e çıkarılmış ise de ek göstergenin görev aylığında etkisi olmadığı düşünüldüğünde, hak kayıplarının telafisi için yeterli bulunmamaktadır. Makam-görev tazminatı ile ücret/tazminat göstergelerinin verilmesi halinde maaşlarında aylık 9.400 TL civarında artışla kayıplar telafi edilebilecektir.

         Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, bilgi birikimi, tecrübesi, idarecilik becerisi, kurumsal hafızası ve kurumsal hedeflere sağladığı katma değerle çok önemli bir misyon üstlenen ve kurumların vizyonuna yön veren şube müdürleri ve diğer müdür unvanlı kadroların aşağıdaki veya benzeri düzenlemelerle özlük haklarının düzeltilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını arz ve talep ediyoruz.         

Saygılarımızla.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

         Görüşülmekte olan …. Esas No’lu Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.         Gereğini arz ederim.

         MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli I sayılı cetvelin ‘I Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ bölümünün (ı) sırasında sayılan ‘bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü ve diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar’ ibaresi çıkartılarak II sayılı cetvelin 4 ve 5 inci sıralarına eklenmiş, (ı) sırasındaki ‘ve bunların yardımcıları’ ibaresi ‘diğer müdür yardımcıları ve başkan yardımcıları’ olarak değiştirilmiştir.

         MADDE 2- 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa ekli IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ’nin 9 uncu maddesinin (b) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiştir.

c) Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü ve diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar

2000

         MADDE 3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelin 9 uncu sırasının (c) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiştir.

d) Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü ve diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar

47.500

25.430

MADDE GEREKÇELERİ

            MADDE 1- Madde ile ek göstergesi artırılan tüm bölümlerde kadro unvanı ile yardımcısı aynı yerde bulunmazken değişikliği istenen maddeye bakıldığında, müdür ve yardımcılarının aynı bölümde bulunması ve görev-sorumluluk-ücret dengesi bakımından yönetici kadrosunda birçok idari görevi ve sorumlulukları olan personelin, ek göstergelerinin üstlendikleri misyon ve sorumluluğa uygun olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır.

            MADDE 2- Madde ile yönetici kadrosunda olduğu halde makam-görev tazminatı almayan personelin hiyerarşik sıralamada üst amiri ile arasındaki ücret dengesinin sağlanması için makam tazminatı verilmesi amaçlanmaktadır.

            MADDE 3- Madde ile yönetici kadrosunda bulunan personelin hiyerarşik sıralamada üst amiri ile arasındaki ücret dengesinin sağlanması için ücret ve tazminat göstergesi verilmesi amaçlanmaktadır.

           

GENEL GEREKÇE

Kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapısında önemli bir yere sahip olan müdür unvanlı kadrolar, özlük hakları bakımından oldukça geride kalmıştır. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üst amiri/kariyer uzmanlıklara ve il müdürlerine makam/görev tazminatı ile ücret/tazminat göstergeleri verilirken müdürler bu haklardan yoksun bırakılmıştır. Kamu hiyerarşisindeki rolleri ve üstlendikleri misyona bakıldığında görev/sorumluluk/ücret dengesi aleyhlerine bozulmuştur.

2023/Temmuz artışı ile birlikte müdürlerin alt kadrodaki şefle görev aylığı arasındaki fark 5.500 TL (%21.9) olmasına rağmen, kariyer uzmanı ile 9.400 TL (%30,7), üst amiri il müdürü ile arasında 11.900 TL (%38,8), daire başkanı ile arasında yaklaşık 15.800 TL (%51,6) civarında ücret makası oluşmuştur. Bu fark daire başkanı ile üst amiri olan genel müdür yardımcısı arasında yalnızca 3.730 TL, (%8), daire başkanı ile il müdürü arasındaki yaklaşık 3.900 TL (%9,1)'dir.

Üst gruptaki idareciler arasındaki görev aylığı farklılığı anlamlı iken, müdürler ile üst veya kariyer unvan gruplarındaki farklılık kabul edilebilir seviyeden uzak olup, hiyerarşiye de uygun değildir. Üstelik, her gelen zam sonrası bu farklılık daha da açılmaktadır.

Teklif ile hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi sağlanarak müdür unvanlı kadroların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.           

Editör: Haber Merkezi