Sözleşmeli kadrodan memur kadrosuna geçenlerin izin hakkı 

belediyelerde sözleşmeli kadroda çalışırken memur kadrosuna atananlarının yıllık izinleri hakkında çevre şehircilik bakanlığı görüş yazısı 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü  Sayı: E-53773008-622.02-5767266                          

14/03/2023 Konu: Memur Kadrolarına Geçen Personelin İzin Hakkı  ………..

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  İlgi: 10.02.2023 tarihli ve E-72063583-929-122649 sayılı yazı.  

Başkanlığınızda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personelden 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçen personelin hizmet süresi ile izin hakkına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 3 üncü maddesinde, "... b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, ... bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. ... Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. ..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, 108 inci maddesinin (E) bendinde, "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. 2  Ayrıca 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, "Bu itibarla, uygulama birliğinin sağlanması, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi bakımından; 1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, 2- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşlerin dikkate alınmaması, gerekmektedir." denilmiştir. Bu itibarla, Başkanlığınızda sözleşmeli personel olarak çalışan personelden 7433 sayılı Kanun gereğince kadroya geçirilenlerin; - Aday memur statüsünde olmadıkları, - 7433 sayılı Kanun gereğince sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirileceğinden, değerlendirilen bu sürelerin en az 1 yıl olması halinde yıllık izin alabileceği, en az 5 yıl olması halinde aylıksız izin hakkından yararlanabileceği, Değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.                         …………..                

Bakan a.                        

Belediyelerin muhtarlıklara nakdi yardımı kamu zararı mı? Belediyelerin muhtarlıklara nakdi yardımı kamu zararı mı?

Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

Editör: Haber Merkezi