Sözleşmeli bilişim personelleri aile yardımı alabilir mi?

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle eklenen ek 6 ncı maddede sözleşmeli bilişim personelinin İstihdamına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup söz konusu maddenin birinci fıkrasında; “... bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. " hükmüne yer verilmiştir.

 Anılan maddeye dayanılarak yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte sözleşmeli bilişim personelinin İstihdamına ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup söz konusu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin İkinci fıkrasında da; “Tam zamanlı çalışan personelin aylık sözleşme ücret tavanı; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen ücret tavanı, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi ve pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak, Bakanlıkça yapılacak vizede belirlenir. Belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme yapılamaz,” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, bahsi geçen Kararnameye 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle eklenen ek 8 inci madde de ise; “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları İle döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Kanuna tabi personele, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” denilerek kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonunda İstihdam edilenlere Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneğinin aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.  

2024 temmuz aralık memur dil tazminatları 2024 temmuz aralık memur dil tazminatları

Anılan madde ile düzenlenen aile yardımı ödeneği ve 6111 sayılı Kanunun bazı maddeleri ile düzenlenen diğer ödemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan 02/03/2011 tarihli ve 2550 sayılı   Genelgede, sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği ödenmesini öngören 375 sayılı KHK'nın ek 8 inci maddesine ilişkin olarak;  “Anılan maddeye göre, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde;

 -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/13 maddesi ile ek geçici 16 ncı maddesi,

-5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi,  

-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesi,  

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,  

-İlgili mevzuatında yer alan hükümler,  uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayan sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenmekle olan aile yardımı ödeneği aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir.”  denilerek aile yardımı ödeneği ödemesi yapılacak sözleşmeli personel ve bu ödemenin usul ve esasları açıklanmıştır. Anılan Genelgede farklı mevzuat hükümlerine göre İstihdam edilen ve aile yardımı ödeneği ödenebilecek sözleşmeli personelin bir kısmı sayma yoluyla belirlenirken kapsama giren diğer sözleşmeli personel için ise “ilgili mevzuatında yer alan hükümler uyarınca” ibaresi kullanılmıştır. Bununla birlikte, Genelgede 375 sayılı KHK'nın ek 6 ncı maddesi kapsamında tam zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli bilişim personeline aile yardımı ödeneği ödenmeyeceğine ilişkin bir belirleme de yapılmamıştır.

 Bu itibarla, gerek 375 sayılı KHK'nın ek 8 inci maddesi gerekse bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Genelge uyarınca 375 sayılı KHK'nın ek 6 ncı maddesi kapsamında tam zamanlı olarak istihdam edilen ve aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayan sözleşmeli bilişim personeline Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinin aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenebileceği değerlendirilmektedir.” 

Editör: Haber Merkezi