Danıştay'dan emekli aylığı alan kişinin açıktan memuriyete atanması hakkında karar

Danıştay'dan emekli aylığı alan kişinin açıktan memuriyete atanması hakkında karar

Danıştay'dan emekli aylığı alan kişinin açıktan memuriyete atanması hakkında karar

Danıştay'dan emekli aylığı alan kişinin açıktan memuriyete atanması hakkında karar

Danıştay'dan emekli aylığı alan kişinin açıktan memuriyete atanması hakkında karar

Danıştay'dan emekli aylığı alan kişinin açıktan memuriyete atanması hakkında karar

Müezzin kayyım olarak atanmış olan bir personel, Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı aldığının tespit edilmesi üzerine, 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işleminin iptali  istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi: ilgilinin, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olması nedeniyle 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca memuriyete atanma imkanı bulunmadığı halde bu durum fark edilmeden atamasının yapıldığı, emeklilik durumunun sonradan tespit edilmesi üzerine de görevi ile ilişiğinin kesilmesine karar verildiği, dolayısıyla davacının mevzuat hükmüne aykırı bir şekilde yapılan atamasının açık hata kapsamında olduğu ve bu kapsamdaki işlemler her zaman geri alınabileceğinden, davacının görevi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.

İlk derce mahkemesi kararının kaldırılması talebiyle yapılan istinaf ve temyiz talepleri ise reddedilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/1255 E. , 2022/974 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1255
Karar No : 2022/974

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: .................İli, .................................İlçesi, … Camiine müezzin kayyım olarak atanmış olan davacının, Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı aldığının tespit edilmesi üzerine, 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca görevine son verilmesine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığının … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararıyla; davacının, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olması nedeniyle 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca memuriyete atanma imkanı bulunmadığı halde bu durum fark edilmeden atamasının yapıldığı, emeklilik durumunun sonradan tespit edilmesi üzerine de görevi ile ilişiğinin kesilmesine karar verildiği, dolayısıyla davacının mevzuat hükmüne aykırı bir şekilde yapılan atamasının açık hata kapsamında olduğu ve bu kapsamdaki işlemler her zaman geri alınabileceğinden, davacının görevi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Ataması yapıldıktan sonra yaşlılık aylığının kesilmesi için başvuruda bulunduğu, engelli personel için böyle bir şart bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Emekli aylığı alan davacının açıktan atanmasının mümkün olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 07/03/2022 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE