Psikolojik rahatsızlığı olan memura disiplin cezası verilmesi 

İşe geç geldiği gerekçesi ile hakkında disiplin cezası verilen memurun olay sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesi ile cezanın iptal edilmesi yönündeki başvurusu olay tarihinde akıl sağlığına ilişkin sağlık raporu olmamakla birlikte amirlerinin geçmişte ilgili memurun psikolojik sıkıntılar yaşadığı yönündeki değerlendirmeleri olması gerekçesi ile alınacak sağlık raporundan sonra tekrar değerlendirmek kaydı ile iptal edilmiştir. 

Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur? Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur?

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU         2021/156 E.  ,  2021/1017 K.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2021/156
Karar No : 2021/1017

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Valiliği
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu dönemde 16/03/2012 tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasındaki görevine geç geldiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-9. maddesi uyarınca verilen 2 günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararıyla Danıştay Onikinci Dairesinin 26/03/2014 tarih ve E:2013/10075, K:2014/2052 sayılı bozma kararına uyularak;
Davacının dava konusu işlemin tesis edildiği ve işlemin tesisine neden olan fiil tarihinde akli melekelerinin yerinde olmadığına dair bir sağlık kurulu raporu mevcut olmadığı, ancak söz konusu tarihlerden önce gösterdiği ciddi davranış bozuklukları nedeniyle psikolojik yönden değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği yolunda amirleri tarafından tespit ve değerlendirmeler yapıldığı,
Bu durumda, dava konusu işlemin tesisine neden olan fiili işlediği tarihten önce akıl ve ruh sağlığını yitirmiş olduğu yolunda hakkında ciddi şüphe ve değerlendirmeler bulunan davacının, öncelikle uzman kişilerce akıl ve ruh sağlığı yönünden muayenesinin sağlanması ve bu muayene sonucundaki tespitlere göre işlem tesis edilmesi gerekirken, bu yönden bir inceleme değerlendirme yapılmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 13/05/2019 tarih ve E:2018/5000, K:2019/3616 sayılı kararıyla;
Disiplin cezalarının, memurlara önceden belirlenmiş hukuk kurallarının öngördüğü konularda uygulanan idari yaptırımlar olduğu, bu cezaların kamu hizmetlerinin ekonomik, etkin ve verimli biçimde yürütülmesini sağlama amacı taşıdığı,
Disiplin cezası ile ulaşılmak istenen amacın tam olarak gerçekleşebilmesi için memurun ceza gerektiren fiilinin ve kendisine bu nedenle verilen cezanın neden ve sonuçlarını değerlendirebilecek akıl ve ruh sağlığına sahip olması gerektiği,
D
avacının dava konusu işlemin tesisine neden olan fiili işlediği ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihlerde akli melekelerinin yerinde olmadığına dair usulüne uygun bir sağlık kurulu raporu bulunmadığı ancak ciddi davranış bozuklukları nedeniyle psikolojik yönden değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği yolunda amirleri tarafından tespit ve değerlendirmelerin yapılması üzerine sevk edildiği sağlık kurumları tarafından düzenlenen raporlarda davacı hakkında kısıtlılık tedbiri uygulanması gerektiğinin belirtildiği, öte yandan davacının kısıtlılık durumunun belirlenmesi için Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmış olan davanın devam ettiği,
Bu durumda, İdare Mahkemesi tarafından, davacının kısıtlılık durumuna ilişkin devam eden hukuk yargılaması neticesinde verilecek karar kesinleştikten sonra dava konusu işlem hakkında değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerektiğinden, bu yönde bir inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin tesis edildiği ve işlemin tesisine neden olan fiili işlediği tarihlerde davacı hakkında akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bir sağlık kurulu raporu bulunmadığı sabit olduğundan iptali talep edilen işlemin hukuka uygunluk denetiminin işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yapılması gerektiği, bu durumda hakkında bir rapor bulunmadığından işlemin hukuka uygun olduğu, öte yandan davacı hakkında kısıtlılık belirlenmesi için açılan davada henüz karar verilmediği, kaldı ki bir karar verilmiş olsa dahi bu durumun dava konusu işlemin tesis edildiği ve işlemin tesisine neden olan fiili işlediği tarihlerde davacı hakkında akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bir sağlık kurulu raporu bulunmadığı gerçeğini değiştirmeyeceği, temyizi talep edilen kararın dava dilekçesinin bizzat davacı tarafından verildiği, dava açma ehliyetine sahip olan ve mahkemelerce verilmiş kısıtlama kararı bulunmayan davacının, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte akıl sağlığı yerinde değilmiş veya hakkında kısıtlama kararı verilmiş gibi değerlendirilerek disiplin cezası verilemeyeceği yönündeki bir görüşün hukuken kabul edilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;
"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesinin temyize konu ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı ısrar kararının ONANMASINA,
3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/05/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim