Psikolojik rahatsızlığı olan memur hakkında disiplin soruşturması 

İdare Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; davacının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde derdest başvurusunun bulunması nedeniyle, 2577 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesine göre yargılamanın yenilenmesi koşulunun oluştuğu; dosyanın incelenmesinden, davacının denizde görev yapmasına engel psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle tedavi olmaya çalıştığı bilinmesine rağmen denizde görevlendirildiği, disiplinsizlikleri işlemesindeki hafifletici sebepler (uyku hali veren ilaçlar, psikolojik rahatsızlıkları) gözetilmeksizin sık ve ağır disiplin cezaları ile cezalandırıldığı, disiplin cezası verilmeden önce sağlık durumunun sonucu beklenerek buna göre değerlendirme yapılması gerekirken beklenmeden işlem tesis edildiği anlaşıldığından, verilen ayırma cezasının ölçülü ve hakkaniyetli olmadığı gerekçesiyle, yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüne, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2021/17 E.  ,  2021/1327 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/17

Karar No : 2021/1327

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Elektronik Astsubay Üstçavuş olarak görev yapan davacının, disiplinsizliği alışkanlık haline getirdiğinden bahisle Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki … Yüksek İdare Mahkemesi ... Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, 7103 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na eklenen geçici 9. madde uyarınca kaldırılarak yargılamanın yenilenmesi ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; davacının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde derdest başvurusunun bulunması nedeniyle, 2577 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesine göre yargılamanın yenilenmesi koşulunun oluştuğu; dosyanın incelenmesinden, davacının denizde görev yapmasına engel psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle tedavi olmaya çalıştığı bilinmesine rağmen denizde görevlendirildiği, disiplinsizlikleri işlemesindeki hafifletici sebepler (uyku hali veren ilaçlar, psikolojik rahatsızlıkları) gözetilmeksizin sık ve ağır disiplin cezaları ile cezalandırıldığı, disiplin cezası verilmeden önce sağlık durumunun sonucu beklenerek buna göre değerlendirme yapılması gerekirken beklenmeden işlem tesis edildiği anlaşıldığından, verilen ayırma cezasının ölçülü ve hakkaniyetli olmadığı gerekçesiyle, yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüne, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur? Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur?

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ve dava konusu işlemin iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim