Memurken üniversite okuyan memura derse girmesi için izin verilir mi?

memur olarak atanan kişinin memurken üniversite okuması halinde mesai saatleri içinde saatlik izin verilmesi mümkünmüdür?

Memurken üniversite okuyan memura derse girmesi için izin verilir mi?

Memurken üniversite okuyan memura derse girmesi için izin verilir mi?

Memur olarak atandıktan sonra üniversite sınavını kazanarak üniversitelere kayıt yaptıran memurların mesai saatleri içinde eğitim ve öğretim için idaresinden izin alıp alamayacağı hususu memurlar arasında genellikle tereddüt konusu olmaktadırlar. Bazı kurumlar memurlarını mesai saatleri içinde tabiri caizse dersler için idare etmekte iken bazı kurumlar ise izin vermemektedirler.Konuya ilişkin geçmiş yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararında memura eğitim ve öğretim için izin verilmesinin mümkün olmadığı yönünde karar verilmiştir. Memurken üniversite okuyan memurların varsa yıllık izin almaları gerekmektedir.

Danıştay

5. Daire

Esas No                                : 1979 / 5358

Karar No                             : 1984 / 429

Karar Tarihi                        : 7.02.1984

ÖZÜ: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA BELİRTİLEN İZİNLER DIŞINDA MEMURLARA ÖĞRENİM İÇİN İZİN VERİLEMEYECEĞİ HAKKINDA

Defterdarlık Suburcu Vergi Dairesi Memuru olup Gaziantep Eğitim Enstitüsünde öğrenci olan davacı öğrenim müddetince 45 er günlük izinli sayılması yolundaki isteğinin reddine ilişkin işlemin iptalini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlara hangi hallerde ve ne miktarda izin verileceği hususu tek tek belirtilmiş bulunmakta bunların dışında memurlara izin verilmesi belli koşullara bağlı bulunmaktadır.

Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 28.12.1978 gün ve 1978/716 sayılı kararı ile yalnız Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencisi olan memurlara ve 1978/1979 öğretim yılında geçerli ve bir defaya mahsus olmak üzere 45 er gün izin verildiği cihetle, davacı bu haktan kendisinin de istifade ettirilerek izinli sayılması gerektiğini iddia ediyor ise de;

yukarıda belirtildiği gibi söz konusu karar yalnızca Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü için o günün öğrenim koşulları dikkate alınarak çıkarılmış bulunduğundan iznin davacıya da teşmil edilmesi mümkün bulunmadığı gibi, idarenin bu konuda yargısal yolla zorlanması da mümkün değildir.

Belirtilen nedenlerle davacının izin isteğinin reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.

YORUM EKLE