Mahkeme kararında hüküm yoksa göreve iade edilen memura maaş ödenir mi?

Mahkeme kararında hüküm yoksa göreve iade edilen memura maaş ödenir mi? yürütmeyi durdurma kararı ile göreve dönen memura maaşları ödenir mi? devlet memurları kanunu 81 nolu tebliğ

Mahkeme kararında hüküm yoksa göreve iade edilen memura maaş ödenir mi?

Mahkeme kararında hüküm yoksa göreve iade edilen memura maaş ödenir mi?

Mahkeme kararında hüküm yoksa göreve iade edilen memura maaş ödenir mi? yürütmeyi durdurma kararı ile göreve dönen memura maaşları ödenir mi? devlet memurları kanunu 81 nolu tebliğ 

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : KY-10-115567-76/17-1/4785 Ankara
Konu : Yargı Organlarından iptal Kararı 25.2.1983
Alan Personelin Aylık ve Diğer Özlük Hakları

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
Seri No : 81

Çeşitli kuruluşlardan Bakanlığımıza gönderilen yazılardan, Kurumlarınca meslekten ihraç edilen, müstafi sayılan ya da haklarında benzeri işlemler yapılan memurlardan idari yargı yoluna başvurarak bu idari işlemler hakkında iptal karan alanlara, görevden uzak kaldıkları süre için bir ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda duraksamaya düşüldüğü anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 nci maddesinin (A) bendinde, "Aylık bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, ifade eder." denilmek suretiyle aylığın, memurlara hizmetlerinin karşılığında bir kadroya dayanılarak ödeneceği öngörülmüş bulunmaktadır.

Öte yandan anılan hükme dayanılarak çeşitli kurumlara yazılan yazılarımızda; Kurumlarınca meslekten ihraç edilen, müstafi sayılan ya da haklarında benzeri işlemler yapılan personelce bu işlemlerin iptali için idari yargıya gidilmiş, fakat dava dilekçelerinde aylık ve özlük haklarına ait bir istemde bulunulmamış ve tazmin hüküm olunmamış ise fiilen görev yapılmayan süreye ilişkin olarak bir ödeme yapılmasının mümkün olmadığı açıklanmıştır.

Ancak, bu konu ile ilgili olarak Danıştay Birinci Dairesinin Esas No: 1982/112, Karar No: 1982/130 sayılı istişari kararında ise; haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine göreve döndürülenlerin, dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu nedenle, gerek ihtilafların kısa zamanda çözümlenmesi gerekse kurumların boş yere yargı giderlerini ödememeleri bakımından uygulamanın Danıştay Birinci Dairesinin anılan karan doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Bilgileri ve uygulamanın yukarıda yapılan açıklamalara göre yürütülmesini arz ve rica ederim.

Maliye Bakanı A.
Biltekin Özdemir

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü

T. C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Malt Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : BÜMKO-KY-10-115567-76 / 17-1 / 4785 /22783 Ankara
Konu: Yargı Organlarından Yürütmeyi 22.9.1983
Durdurma Kararı Alanların Aylık ve Diğer özlük Haklan

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
Seri No : 81'e Ek

Yargı Organlarından "îptal Kararı" alan personelin aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin olarak Bakanlığımızca yayınlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; (Seri No: 81) hakkında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine göreve döndürülenlerin, dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiş, ancak Yargı Organlarından "Yürütmeyi Durdurma" kararı alanlarla ilgili olarak herhangi bir açıklamaya yer verilmemişti.

Bu nedenle, konu ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlardan Bakanlığımıza gelen yazılarda, Yargı Organlarından "Yürütmeyi Durdurma" karan alanlar hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı konusunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Danıştay Birinci Dairesinin 21.6.1983 gün ve Esas No: 1983/116, Karar No: 1983/144 sayılı îstişari Kararında; haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yürütmenin durdurulması kararıyla durdurulması üzerine, görevine döndürülen memurlara fiilen görev yapmadıkları döneme ait aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Yargı Organlarından "Yürütmeyi Durdurma" kararı alanlara da anılan Genelgemiz esasları çerçevesinde iptal karan alanlar gibi işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgileri ve uygulamanın yukarıda yapılan açıklamalara göre yürütülmesini arz ve rica ederim.

Maliye Bakanı A.
Ertuğrul Kumcuoğlu
Müsteşar

YORUM EKLE