Zimmet suçu işleyen personelin ceza davasının devam etmesi disiplin cezasını etkiler mi?

Resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçu işleyen personelin ceza davasının devam etmesi disiplin cezasını etkiler mi?

Zimmet suçu işleyen personelin ceza davasının devam etmesi disiplin cezasını etkiler mi?

Resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçu işleyen personelin ceza davasının devam etmesi disiplin cezasını etkiler mi?

Zimmet suçu işleyen personelin ceza davasının devam etmesi disiplin cezasını etkiler mi?

Resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçu işleyen personelin ceza davasının devam etmesi disiplin cezasını etkiler mi?
 

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; ilgilinin alındı belgeleri üzerinde oynama yaptığı, sahte alındı belgeleri bastırarak kullandığı ve bu yollarla zimmetine para geçirdiğinin saptandığını; söz konusu eylemi nedeniyle "resmi belgede sahtecilik ve zimmet" suçu isnadıyla açılan ceza davasının henüz sonuçlanmadığı görülmekte ise de; 657 sayılı Kanun'un 131. maddesinde, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının, disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceğini, memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması hâllerinin, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamayacağının hükme bağlandığını, davacının ceza hukuku yönünden delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilse dahi, eldeki bilgi ve belgelerle disiplin hukuku yönünden suçlu görülmesine ve disiplin cezası ile cezalandırılmasına engel bulunmadığını; bu durumda, disiplin soruşturması dosyasındaki ifade tutanakları ve alındı belgeleri ile Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade birlikte değerlendirildiğinde, davacının sabit olan eyleminin, "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" kapsamında olduğu, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek davanın reddine karar vermiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı yapılan itinaf başvurusu ve temyiz talebi reddedilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2203 E. , 2022/1484 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2203
Karar No : 2022/1484

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLLERİ : Hukuk Müşavirleri Av. …- Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Halk Sağlığı Laboratuvarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; … Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan işlere ait belgelerin incelenmesi neticesinde, davacının alındı belgeleri üzerinde oynama yaptığı, sahte alındı belgeleri bastırarak kullandığı ve bu yollarla zimmetine para geçirdiğinin saptandığı; söz konusu eylemi nedeniyle "resmi belgede sahtecilik ve zimmet" suçu isnadıyla açılan ceza davasının henüz sonuçlanmadığı görülmekte ise de; 657 sayılı Kanun'un 131. maddesinde, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının, disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceği, memurun ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması hâllerinin, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamayacağının hükme bağlandığı, davacının ceza hukuku yönünden delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilse dahi, eldeki bilgi ve belgelerle disiplin hukuku yönünden suçlu görülmesine ve disiplin cezası ile cezalandırılmasına engel bulunmadığı; bu durumda, disiplin soruşturması dosyasındaki ifade tutanakları ve alındı belgeleri ile Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade birlikte değerlendirildiğinde, davacının sabit olan eyleminin, "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" kapsamında olduğu, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Usulüne uygun soruşturma yapılmadığı, savunma ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Kararın usul ve kanuna uygun olduğu belirtilerek, temyiz istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmedi ve Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Öte yandan; davacının, aynı eylemi nedeniyle "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı ... Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile mahkumiyetine karar verilmiş ve bu karar istinaf ve temyiz aşamalarından geçerek kesinleşmiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 28/03/2022 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE