Tehdit suçundan alınan para cezası işçi alımında güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?

Tehdit suçundan alınan para cezası işçi alımında güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?

Tehdit suçundan alınan para cezası işçi alımında güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?

Tehdit suçundan alınan para cezası işçi alımında güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?

Tehdit suçundan alınan para cezası işçi alımında güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?

Tehdit suçundan alınan para cezası işçi alımında güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?

İşçi alımına yönelik yapılan sınavda başarılı olan davacının, tehdit suçundan dolayı aldığı para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması karşısında arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahsedilemeyeceği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/308 E. , 2022/1337 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/308
Karar No : 2022/1337

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı / ANKARA
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersane Komutanlığınca 2013 yılı açıktan atama yoluyla işçi alımı kapsamında yapılan sınavı kazanan davacının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığı için kendisinden işçi olarak istifade edilemeyeceğinden bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 08/02/2017 tarih ve E:2016/2245, K:2017/214 sayılı bozma kararına uyularak; işçi alımına yönelik yapılan sınavda başarılı olan davacının, tehdit suçundan dolayı aldığı para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması karşısında arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahsedilemeyeceğinden, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan, takdir haklarının, güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilerek işe alınmaması yönünde kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmekteir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Bölge İdare Mahkemesi kararlarının Danıştay tarafından bozulması halinde yeniden verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularının Bölge İdare Mahkemesince bozma esaslarına uyulmuş olup olmadığı yönünden incelenmesi mümkündür.


Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE