Polis memuru naklen başka kuruma memur atanması hk karar

Polis memuru naklen başka kurumlardaki memur kadrolarına atanmasına ilişkin mahkeme kararı, polis muvafakat örnek mahkeme kararı

Polis memuru naklen başka kuruma memur atanması hk karar

Polis memuru naklen başka kurumlardaki memur kadrolarına atanmasına ilişkin mahkeme kararı, polis muvafakat örnek mahkeme kararı

Polis memuru naklen başka kuruma memur atanması hk karar

Polis memuru naklen başka kuruma memur atanması hk karar 

Bu durumda polis memuru olarak hizmetine duyduğu ihtiyaç sebebiyle davacıyı istihdam eden davalı idarede artık davacının hizmetine ihtiyaç bulunmamasının sözkonusu olmaması, davacının kariyer nitelikte bir göreve atanmasının ya da eğitimine uygun bir göreve nakil talebinde bulunmadığının anlaşılmış olması karşısında, halen yürüttüğü kamu görevine kıyasla daha üst görev niteliğinde olmayan nüfus müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atama talebinin reddine dair dava konusu işlemde takdir yetkisinin hukuka aykırı olarak kullanıldığının saptanmamış olması nedeniyle hukuka aykırılık bulunmadığı, aksi yöndeki mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Konya BİM, 1. İDD, E. 2017/3312 K. 2018/526 T. 5.4.2018
 

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN (DAVALI) :EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ:HUK. MÜŞ. K1

KARŞI TARAF (DAVACI) :K2

VEKİLİ:AV. K3

İSTEMİN ÖZETİ :Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görev yapan davacı tarafından; Sivas Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne bağlı Gürün, Altınyayla ve Suşehri Nüfus Müdürlüklerinde münhal bulunan veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarından birine atanmak istemiyle yaptığı 07/01/2016 tarihli başvuru üzerine, kurumun personel ihtiyacı bulunduğundan bahisle ve hizmetin gerekleri doğrultusunda naklen atanmasına muvafakat verilmemesi doğrultusunda tesis edilen işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada; kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceğinin açık olduğu, olayda, ihtiyaç gerekçesiyle işlemin kurulduğu belirtilmekte ise de, davacı ile aynı durumda olan personele daha önce muvafakat verilmiş olduğu ve davacının hizmetine duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle Aksaray İdare Mahkemesi'nce verilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin 23/03/2017 tarih ve E:2016/850, K:2017/646 sayılı kararın, davalı idare vekilitarafından; davacının 2007 yılının Temmuz ayında aday polis memuru olarak atandığı, Aralık 2008'de asaleti tasdik edildiği, hizmetine en fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde nüfus müdürlüğüne veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanmak istemiyle müracaat ettiği, bu talebin; idarelerinin belli bir plan ve düzen içinde yürüttüğü hizmete ilişkin personel ihtiyacını olumsuz etkileyeceği gibi terörle etkin mücadeleyi de olumsuz etkileyeceği, dava konusu işlemle kamu yararı ve hizmetin etkinliğinin sağlanmasının amaçlandığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesine ve hukuka uygun olduğu iddialarıyla istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Davalı idarece birçok polis memurunun kurumlar arası geçiş için muvafakat verildiği, ancak müvekkili hakkında dava konusu işlem tesis edilirken takdir yetkisinin müvekkili aleyhine kullanıldığı, idareye tanınan takdir yetkisinin ise hiçbir zaman mutlak ve sınırsız olmadığı ileri sürülerek istinaf başvurusunun reddi ile istinafa konu Mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü;

Dava, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görev yapan davacı tarafından; Sivas Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne bağlı Gürün, Altınyayla ve Suşehri Nüfus Müdürlüklerinde münhal bulunan veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarından birine atanmak istemiyle yaptığı 07/01/2016 tarihli başvuru üzerine, kurumun personel ihtiyacı bulunduğundan bahisle ve hizmetin gerekleri doğrultusunda naklen atanmasına muvafakat verilmemesi doğrultusunda tesis edilen işleminiptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesinin 1. fıkrasında; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.'' hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Yasa'nın 74. maddesi gereği kurumlararası yer değiştirme işlemi kurumların muvafakatı ile sağlanmaktadır. Bu hükme göre kurum değiştirme talepleri bir memurun yeni bir üst öğrenim bitirmesi, diğer bir kurumun açtığı bir görevin sınavını kazanması, mali imkanların daha iyi olması gibi çeşitli sebeplere dayanabilmektedir. Madde hükmüyle kurumlararası geçiş için muvafakat verilip verilmemesi konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış olup bu yetkinin kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırı olarak kullanıldığının tespiti halinde bu yetkiye istinaden tesis edilen işlemin iptali mümkündür.

Dosyanın incelenmesinden, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görev yapan davacı tarafından; Sivas Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne bağlı Gürün, Altınyayla ve Suşehri Nüfus Müdürlüklerinde münhal bulunan veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarından birine atanmak istemiyle yaptığı 07/01/2016 tarihli başvuru üzerine, kurumun personel ihtiyacı bulunduğundan bahisle ve hizmetin gerekleri doğrultusunda naklen atanmasına muvafakat verilmemesi doğrultusunda tesis edilen işleminiptaline karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda polis memuru olarak hizmetine duyduğu ihtiyaç sebebiyle davacıyı istihdam eden davalı idarede artık davacının hizmetine ihtiyaç bulunmamasının sözkonusu olmaması, davacının kariyer nitelikte bir göreve atanmasının ya da eğitimine uygun bir göreve nakil talebinde bulunmadığının anlaşılmış olması karşısında, halen yürüttüğü kamu görevine kıyasla daha üst görev niteliğinde olmayan nüfus müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atama talebinin reddine dair dava konusu işlemde takdir yetkisinin hukuka aykırı olarak kullanıldığının saptanmamış olması nedeniyle hukuka aykırılık bulunmadığı, aksi yöndeki mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun KABULÜNE, Aksaray İdare Mahkemesi'nin 23/03/2017gün ve E:2016/850, K:2017/646 sayılı kararının KALDIRILMASINA, davanın REDDİNE, aşağıda dökümü gösterilen ve davacı tarafından yapılan dava ve istinaf aşamalarına ait 168,45.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, istinaf aşamasında davalı idare tarafından yapılan 79,20.-TL yargılama gideri ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve atıfta bulunduğu yürürlükteki Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00-TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine, davalı idarenin harçtan muaf olması nedeniyle istinaf aşamasında alınmayan 85,70.-TL istinaf başvuru harcının; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (j) bendinin parantez içi hükmü uyarınca davacıdan tahsili için Mahkemesince müzekkere yazılmasına, artan posta ücretinin Mahkemesi'nce taraflara iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 05/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGILAMA GİDERLERİ

Dava Aşaması (Davacı) :

B.H. : 29,20.-TL

K.H. : 29,20.-TL

V.H. : 4,30.-TL

P.Ü. : 77,75.-TL

Toplam :140,45.-TL

İstinaf Aşaması (Davalı) :

P.Ü. : 79,20.-TL

İstinaf Aşaması (Davacı) :

P.Ü. : 28,00.-TL

YORUM EKLE