Kişinin yurt dışına gitmesinin hakkında verilen soruşturma iznine karşı itiraz süresini kesmeyeceği

Kişinin yurt dışına gitmesinin hakkında verilen soruşturma iznine karşı itiraz süresini kesmeyeceği

Kişinin yurt dışına gitmesinin hakkında verilen soruşturma iznine karşı itiraz süresini kesmeyeceği

Kişinin yurt dışına gitmesinin hakkında verilen soruşturma iznine karşı itiraz süresini kesmeyeceği

Kişinin yurt dışına gitmesinin hakkında verilen soruşturma iznine karşı itiraz süresini kesmeyeceği

Kişinin yurt dışına gitmesinin hakkında verilen soruşturma iznine karşı itiraz süresini kesmeyeceği

Kişinin yurt dışına gitmesinin hakkında verilen soruşturma iznine karşı itiraz süresini kesmeyeceği, bulunduğu ülkede Türk Büyükelçiliğine ya da Konsolosluğuna veyahut posta yoluyla Bakanlığa veya Danıştaya itiraz dilekçesini yasal süresi içerisinde iletmesi gerektiği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y
BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/587
Karar No : 2022/741:

K A R A R

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :

... - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü

2- ... -Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü

3- ... -Aynı Bakanlıkta Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Daire Başkanı

4- ... -Aynı Bakanlıkta Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı

... - Aynı Daire Başkanlığında Çalışma Grup Sorumlusu

... - Aynı Daire Başkanlığında Mühendis

... - Aynı Daire Başkanlığında Şehir Plancısı

... - Aynı Daire Başkanlığında Şehir Plancısı

... - Aynı Daire Başkanlığında Mühendis

10- ... - Aynı Daire Başkanlığında Mühendis

11- ... - Aynı Daire Başkanlığında Mühendis

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı kararı.

Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylem ve ilgilileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Karara İtiraz Edenler : ... ve ... dışında haklarında soruşturma izni verilenlerin tümü.

Soruşturulacak Eylemler : ............................ ve ........................................'in;

1/a- Tarım sayımını gerçekleştirmek amacıyla yazılım satın almayı ve tablet kiralamayı hedefleyen yazılım alımları ve donanım alımları (tablet) birbirini tamamlayan unsurları olarak birlikte ihale edilmesi ya da iki ayrı ihale olarak eş zamanlı ihale süreçlerinin yönetilmesi veyahut tabletlerin alımı gerçekleştirildikten sonra yazılım ihalesine çıkılması gerekirken, yazılım temini için 4734 sayılı Kanunun 22/c maddesine göre 19.400.000 TL bedel ile 18.11.2016 tarihli sözleşmeyle "Ülkesel Tarım Envanteri Yönetim ve Tarımsal İşletme Danışmanlığı Saha Görev Yönetimli Mobil Uygulamalar ile Mobil Tablet Üzerinden Veri Toplama Sunma, Entegrasyon ve Altyapı Kullanım Servis Kalitesi Hizmetin Devamlılığının Sağlanması" işi alımını gerçekleştirip yazılımın yükleneceği 16.000 adet tabletin alınması için 10.4.2017 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 19’uncu maddesine göre "Ülkesel Tarım Envanterinin Anlık Toplanması İçin İşletim Sistemi Kurulum İsterlerine Göre Derlenerek Üretilmiş Android Tablet Bilgisayar Alım Ya da Üretim Dağıtım Bakım Hizmet Alım işi" ihalesini gerçekleştirmek suretiyle tabletler temin edilmediğinden kullanılamayan yazılım hizmeti ödemesi yapılmasına, ihtiyaç duyulan hizmetin gerçekleştirilememesine neden olmak.

. 'in;

1/b- 10.4.2017 tarihli ihalenin iptal edildiği 12.5.2017 tarihinde aynı iş için tekrar ihaleye çıkılması amacıyla ihtiyaç raporu hazırlanarak 21.7.2017 tarihinde ikinci kez yapılan 16.000 adet tablet alımına dair ihale kararı, ihale komisyonu tarafından en geç 30.7.2017 tarihine kadar ihale yetkilisine sunulduğu, mevzuat gereği ihale yetkilisinin 5 iş günü içerisinde ihaleyi onaylamak veya iptal etmek yetkisi bulunduğu halde, söz konusu ihaleyle ilgili kararını 2.10.2017 tarihine kadar bekletip bu tarihte ihaleyi iptal etmek suretiyle tablet temini için yeniden ihaleye çıkılma sürecini geciktirmek, tabletler temin edilemeden yazılım hizmeti sözleşmesinin bitmesine neden olmak.

... ve .. .'in;

2- Entegre İdare ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından STATİP kapsamında yapılan ihaleleri kazanan yüklenici firmaların personeline kamu personeli gibi görev verip bu kişileri kamu hizmetlerinde çalıştırmak, Bakanlık ile sözleşmesi olmayan ... firmasının personelini sigortasız çalıştırıp bu kişilere ücretlerini elden ödemek, bazı personelin ücretini bizzat belirlemek, bazı personele kararlaştırılan ücretlerinin yanında elden para vermek, şartları beğenmeyen personeli işten çıkarmakla tehdit etmek.

..., ..., ..., ..., ...W;

3/a-"Uygulamaya Alınmış Olan Elektronik Belge Yönetimi İle Evrak Modüllerinin Kullanım Analizi, Tümleşik Etki Değerlendirmesi, Arşiv Modeli ve Yapısının Oluşturulması, CBS Entegrasyonu, İdare Birimleri Arasındaki Evrak Akışının Düzenlenmesi ve Transferlerin Gerçekleştirilmesi İşine ait 21.10.2013 tarihli açık ihaleye göre Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlıkları arşivlerindeki 8.000.000 sayfa evrakın OCR (optik karakter tanıma) sistemi ile taranarak EDYS.SGB.net sistemine yüklenmesi, doğrudan temin yöntemiyle aynı yükleniciyle imzalanan 4.7.2014 tarihli sözleşmeye göre de, bu Daire Başkanlıklarının yanı sıra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün arşivinin bir bölümünü içerecek şekilde 5.000.000 evrakın taranması gerekirken, 1.502.968 sayfa evrakın sisteme yüklenmesine, 94.712 sayfa evrakın taranıp sisteme aktarılmasına göz yumarak söz konusu işler eksiksiz tamamlanmış gibi bu işlerin kabulünü gerçekleştirmek.

3/b- Söz konusu iş eksik bırakıldığı halde, iş eksiksiz tamamlanmış gibi yükleniciye ödeme yapılmasını sağlamak.

Eylem Tarihi : 2013 - 2018 Yılları.

Tarım ve Orman Bakanlığının 21.3.2022 tarih ve 4913396 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Mehmet Ali Yaldızci'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9’uncu maddesinde, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikayetçinin itiraz yoluna gidilebileceği, itiraz süresinin ise, yetkili merci kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükmü yer almıştır.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının, 22.11.2021 tarihinde hakkında soruşturma izni verilen .. .'ye tebliğ edildiği, adı geçen tarafından bu karara Dairemize hitaben yazılıp Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce 28.1.2022 tarihinde kayda alınan 28.11.2021 tarihli dilekçeyle itiraz edildiği, anılan dilekçede, ...'nin 15.11.2021-14.1.2022 tarihleri arasında yurt dışında olduğunu belirttiği, dolayısıyla yetkili merci kararına on günlük itiraz süresi içerisinde iken yurtdışında olduğunu ifade eden, bir anlamda karara yasal süresi içinde itiraz edememesine gerekçe gösteren adı geçenin, bu mazeretinin karara itiraz süresini durduran veya erteleyen bir mazeret olmadığı, kararın tebliğinden itibaren itiraz süresinin işlemeye başladığı, kişinin bulunduğu ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla ya da itiraz süresi içerisinde Bakanlığa ya da Danıştaya ulaşacak şekilde posta yoluyla itiraz dilekçesini göndermesi gerektiği, bu nedenlerle adı geçenin itirazının, 4483 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde öngörülen on günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapıldığı anlaşıldığından, Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı kararının; 3/a ve 3/b maddelerinden ... için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçen tarafından yapılan itirazın süre aşımı nedeniyle reddine,

Diğer taraftan, 1/a maddesinden .'e isnat edilen eylemle ilgili olarak, ... 'in, yazılım ve donanım alımlarının birlikte ya da eş zamanlı gerçekleştirilmesi veya tabletler alındıktan sonra yazılımın alınması hususlarında karar vermek yetkisinin bulunmadığı, adı geçenin bu hususlarda amirini bilgilendirmek ve uyarmak görevini yerine getirmediğine ilişkin somut bir tespit de yapılmadığı, bu nedenlerle 1/a maddesinden .'e isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı kararının; 1/a maddesinden ... için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Öte yandan, 1/a ve 1/b maddelerinden .'e, 2 nci maddeden de ... ve .'e isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı kararının; 1/a ve 1/b maddelerinden ..., 2’nci maddeden de ... ve ... için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçenler tarafından yapılan itirazlarının reddine,

Ayrıca 3/a ve 3/b maddelerinden ilgililere isnat edilen eylemlerle ilgili olarak, 21.10.2013 tarihli ihaleyle 8.000.000 sayfa evrakın OCR (optik karakter tanıma) sistemi ile taranarak EDYS.SGB.net sistemine yüklenmesi gerekirken, 1.502.968 sayfa evrakın sisteme yüklendiği, 4.7.2014 tarihli sözleşmeye göre de 5.000.000 sayfa evrakın sisteme taranması gerekirken, 94.712 sayfa evrakın taranıp sisteme aktarıldığı, ancak söz konusu işler eksiksiz tamamlanmış gibi işlerin kabulünün ve yükleniciye ödemesinin yapıldığı belirtilerek ilgiler hakkında soruşturma izni verilmiş ise de, "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlıklarının" ihtiyacı olan sisteme evrak yüklenmesi ve taranması işlerinin tek Daire Başkanlığının mı yoksa ihale belgesinde yazıldığı gibi birden fazla Daire Başkanlığının ihtiyacı için mi yapıldığının belli olmadığı, işin yürütümünün, denetiminin, yükleme ve tarama alımlarının ayrı ayrı değerlendirilerek bunların denetiminin hangi Daire Başkanlığı, hangi birim veya müdürlük tarafından yapıldığının anlaşılmadığı, öte yandan, ilgililerin ön incelemedeki ifadelerinde ve yetkili merci kararına itiraz dilekçelerinde, tarama işine konu evrakın harici belleklerde saklandığını iddia ettikleri, ancak bu iddianın ön incelemede araştırılmadığı, varsa harici belleklerdeki evrakın sisteme aktarılıp aktarılmadığının ortaya konulmadığı, yüklenicinin sözleşmesi sonra erdikten sona sisteme yüklenmeyen ve taranmayan evrakın yükleme ve tarama işlerinin yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa ne şekilde yaptırıldığı, bu işler için bedel ödenip ödenmediği, ödenmişse hangi miktarda ödeme yapıldığı hususlarının açıklığa kavuşturulmadığı, kaldı ki, söz konusu işler nedeniyle yükleniciye hangi miktarda fazla ödeme yapıldığı, eksik işlerin bedelinin ne olduğu, eksik işlerin yükleniciye tamamlattırılmasına imkan sağlayan bir şartname, sözleşme hükmü olup olmadığı, varsa bu hüküm uyarınca yükleniciye eksik işlerin tamamlattırılıp tamamlattırılmadığı, bu işlerin eksik ya da kusurlu olması sebebiyle bir kamu zararına neden olunmuşsa, bu zararın miktarının hesaplanmadığı, bu hususlar yönünden ön incelemenin eksik yapıldığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı kararının; 3/a ve 3/b maddelerinden için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Dosyanın, 3/a ve 3/b maddelerinden söz konusu eksiklikler giderilmek suretiyle yeniden ön inceleme yapılması ve bu eylemler yönünden yetkili merci tarafından ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin yeni bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli yazılı bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi, ayrıca itirazları esastan reddedilen 1/a ve 1/b maddelerinden 2’nci maddeden ... ve ... ile 3/a ve 3/b maddelerinden itirazı süre yönünden reddedilen ... ile haklarında soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazları bulunmayan ... ve ... yönünden gereği yapılmak üzere evrakın tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi için karar ekli olarak Tarım ve Orman Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 2.6.2022 tarihinde ... dışındaki ilgililer bakımından 3/a ve 3/b maddelerinden oyçokluğuyla, 3/a ve 3/b maddelerinden ... ile diğer maddelerden oybirliğiyle karar verildi.

KARŞI OY

3/a ve 3/b maddelerinden ... dışındaki ilgililere isnat edilen eylemlerle ilgili ön incelemede herhangi bir eksiklik bulunmadığı, bu eylemler yönünden tekrar ön inceleme yapılmasını gerektirecek eksik bir husus olmadığı, bu nedenle Tarım ve Orman Bakanının 17.10.2021 tarih ve 332 sayılı kararının 3/a ve 3/b maddelerinden soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına ... dışında haklarında soruşturma izni verilenler tarafından yapılan itirazların esastan incelenerek karara bağlanması gerektiği oyuyla ...'yle ilgili kısmı hariç olmak üzere 3/a ve 3/b maddeleri yönünden çoğunluk kararına katılmıyorum.a

YORUM EKLE