KDK, staj ücretinin asgari ücret üzerinden ödenmesi için yapılan başvuruyu reddetti

KDK, staj ücretinin asgari ücret üzerinden ödenmesi için yapılan başvuruyu reddetti

KDK, staj ücretinin asgari ücret üzerinden ödenmesi için yapılan başvuruyu reddetti

KDK, staj ücretinin asgari ücret üzerinden ödenmesi için yapılan başvuruyu reddetti

KDK, staj ücretinin asgari ücret üzerinden ödenmesi için yapılan başvuruyu reddetti

KDK, staj ücretinin asgari ücret üzerinden ödenmesi için yapılan başvuruyu reddetti

KDK,  Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde staj yapan ilgilinin staj ücreti olarak kendilerine asgarî ücretin 1/3 ü kadar (3420 TL) ödeme yapıldığını belirterek,  staj ücretinin asgari ücret düzeyinde ödenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2024/2485-S.24.3980

BAŞVURU NO : 2023/14163

KARAR TARİHİ : 05/03/2024

RET KARARI

BAŞVURAN : ,

TCKN:

Adres:

BAŞVURUYA KONU İDARE : ANKARA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

BAŞHEKİMLİĞİ

BAŞVURUNUN KONUSU : Staj ücretinin asgari ücret düzeyinde ödenmesi talebi hakkında.

BAŞVURU TARİHİ : 05/09/2023

BAŞVURANLARIN İDDİA VE TALEPLERİ

Kurumumuza yapılan başvuruda, başvuran 3 Temmuz ve 11 Ağustos tarihlerinde Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde staj yaptığını, ancak staj ücreti olarak kendilerine asgarî ücretin 1/3 ü kadar (3420 TL) ödeme yapıldığını, aynı tarihlerde Mamak Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde staj yapan sınıf arkadaşının ve diğer hastanelerde staj yapan arkadaşlarının asgari ücret tutarında (11.402 TL) ödeme aldığını belirterek, kendilerine de asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmasını talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kurumumuzun bilgi ve belge isteme yazısına cevaben, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

tarafından verilen 24/10/2023 tarih ve sayılı yazıda özetle;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun " Ücret ve Sosyal Güvenlik" başlıklı 25 inci maddesinde işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlerin işletme ve öğrenci arasında düzenlenecek bir sözleşme ile belirlenebileceğinin ifade edildiği, açıklamalarına yer verilmiştir.

Kurumumuzun bilgi ve belge isteme yazısına cevaben, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından verilen 16/02/2024 tarih ve sayılı yazıda özetle;

Ulusal Staj Programı, gençlerimizin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla tüm kamu kurumları ve özel sektörden işverenlerin işbirliğiyle fırsat eşitliği temelinde, yetkinlik liyakat esaslarına uygun olarak 4 yıldır Ofis Başkanlığımızın koordinasyonunda başarılı bir şekilde yürütüldüğü,

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 5 kez örnek uygulama olarak gösterilen Program aracılığı ile bugüne kadar 330.000’den fazla öğrencinin staj yapma fırsatı bulduğu,

Stajyer ücret ödemeleri hakkında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun "Ücretve Sosyal Güvenlik" başlıklı 25 inci maddesinde "Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbesinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden aşağı ücret ödenemez." hükmünün yer aldığı,

Bu kapsamda aday ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacağının düzenlendiği,

Kanun kapsamında staj ücretinin alt sınırına yönelik düzenleme olduğu, alt sınırın üzerinde, sözleşme serbestisi ilkesi kapsamında ayrıca bir ücret belirlenebilmesinin de mümkün olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda, staj ücretleri kanuni sınırlar içinde kamu kurumlarının harcama yetkililerinin takdiri ile sözleşme serbestisi çerçevesinde belirlenebileceğinin değerlendirildiği, açıklamalarına yer verilmiştir.

Kurumumuzun bilgi ve belge isteme yazısına cevaben, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından verilen 23.02.2024 tarih ve sayılı yazıda özetle;

Başvuranın Hastanede 3 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında stajyer öğrenci olarak staj yaptığı, Başvurana 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesine istinaden ücret hesaplaması yapılarak ödeme gerçekleştirildiği, başkaca yasal dayanak ve/veya Kanun, Yönetmelik, KHK vb. bulunmadığından asgari ücret düzeyinde bir ödemenin gerçekleştirilemeyeceğinin değerlendirildiği, Hastanede gerçekleştirilen staj ödemelerinde asgari ücret ödemesi gerçekleştirilen herhangi bir stajyerin bulunmadığı, Staj kapsamında ödenen ücretin asgari ücret düzeyine çıkartılması gibi bir talimatın ve/veya çalışmanın Hastaneye bildirilmediği, açıklamalarına yer verilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının;

“Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” aynı maddenin altıncı fıkrasında: “Özel ilk ve orta

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.”

“Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.” ,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” ,

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun;

"Genel Amaçlar" başlıklı 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Türk Milletinin bütün fertlerini, ... ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme

alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak”,

Anılan Kanunun “Planlılık” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.”,

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun;

“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde; “işletmelerde Mesleki Eğitim: mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamaları”,

“İşletmelerde Meslek Eğitimi” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasında; “On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır...”

“Ücret ve Sosyal Güvenlik” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır.”

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı

Uygulama Yönergesinin;

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “(1) Bu Yönergede geçen; (...) m) Staj: Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında verilen öğretim programına özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla bir kurumda/işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı,

ö) Taahhütname: Staj yapılan kurum tarafından hazırlanabilecek, stajyer adayının staja başlamadan ilgili kurumun kurallarına uyması için önceden okutulup imzalatılması kurum tarafından talep edilebilecek taahhütnameyi,

p) Ulusal Staj Programı: Gençlerin kariyer olanaklarına erişiminde şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi yöntemler kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Birimleri, Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan staj programını,... ifade eder.”

“Ücret ve Sigorta İşlemleri” başlıklı 14 üncü maddesinde; “(1) Stajyerlere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25’inci maddesi gereğince staj yaptığı kurum tarafından staj bitimine müteakip ücret ödenir. Taraflarca ücret, sosyal haklar, izin vb. diğer hususlar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme ile belirlenir. Mezkur Kanunun geçici 12’nci maddesi kapsamında kurumlar, devlet katkısından yararlanabilir. (2) Ulusal Staj Programı kapsamında alınan tüm stajyerlerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5’inci maddesinin (b) bendi uyarınca staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Aynı Kanunun 87’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası öğrenciler için öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenir. (3) Staj yapacağı kurum tarafından staja kabul edilen öğrencilerin SGK işlemlerinin yapılması için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları/mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına en az yedi gün önce adayın kimlik bilgileri ve staj tarih aralıklarının yer aldığı bilgi, kurum tarafından resmi yazı ve/veya e-posta ile iletilir. (4) Yurt dışında yükseköğretime devam eden Türk vatandaşları veya mavi kart sahipleri, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilebilir. Bu durumda 8 ücret ve sosyal güvenlik açısından, bu kişiler için ilgili 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır.”

“Tereddütlerin Giderilmesi” başlıklı 17 nci maddesinde; “(1) Bu Yönergenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, bu Yönerge’de yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı yetkilidir.” hükümleri yer almaktadır.

KAMU DENETÇİSİ ARİF DÜLGER’İN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

Başvuranın iddiaları, İdarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek hazırlanan “Ret Kararı Önerisi” Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran, 1 numaralı paragrafta da yer verildiği üzere, 3 Temmuz ve 11 Ağustos tarihlerinde Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde staj yaptığını, ancak staj ücreti olarak kendilerine asgarî ücretin 1/3 ü kadar (3420 TL) ödeme yapıldığını, diğer hastanelerde staj yapan arkadaşlarının asgari ücret tutarında (11.402 TL) ödeme aldığını belirterek, kendilerine de asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmasını talep etmektedir.

Anayasamızın 42 nci maddesinde kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı açıkça belirtilmiş, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca, öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanarak, kişilerin hayata hazırlanması ve bir meslek sahibi olabilmeleri amacıyla gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi gerektiği kural altına alınmıştır.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlaması yapılırken ulusal kalkınma hedeflerine uygun politika ve stratejiler belirlenmesi; bu kapsamda gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlama yapılması beklenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla tüm kamu kurumları ve özel sektörden işverenlerin işbirliğiyle, 4 yıldır Ulusal Staj Programının yürütüldüğü, bu kapsamda bugüne kadar 330.000’den fazla öğrencinin staj yapma fırsatı bulduğu anlaşılmaktadır.

İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılmasının hedeflendiği, bu kapsamda Program’a başvuran öğrencilerin; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarılarının göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendiği, işverenlerin ise öğrencilere, kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi gönderebildiği, ifade edilmektedir.

Program kapsamında staj yapan öğrencilerin, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25 inci maddesinde yer alan; “Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır...” hükmü kapsamında staj ücretine hak kazandığı ve hükümde yer alan asgari tutarlar göz önünde bulundurularak staj ücreti ödemelerinin de yapıldığı görülmektedir.

Nitekim 3308 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6764 sayılı Kanunun gerekçesinde “stajın öğrencilere okulda kazandıkları mesleki yeterlilikleri işletmede doğrudan üretim faaliyetlerine katılarak kullanma ve üretime katkı sağlama imkânı verdiği, bu durumda öğrencinin staj için aldığı ücretin karşılıksız olmadığının değerlendirildiği, öğrenciye ücret ödemesinin öğrencinin aldığı eğitim ve staja önem vermesine katkı sağlayacağı” hususları da belirtilerek staj ücretinin gerekliliği ortaya konulmuştur.

Somut olayda, başvuranın Ulusal Staj Programı kapsamında bir sağlık kuruluşunda staj yaptığı, stajını başarıyla tamamladığı, staj ücreti olarak ise mevzuatta belirtilen asgari tutar olan asgari ücretin[1] %30’u tutarında (3420 TL) staj ücreti ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan öğrencilere ödenecek tutarın asgari ücret düzeyinde olacağı hususunun duyurulduğu, akabinde gerçekleştirilen stajlar kapsamında yapılan ödemelerin kimi kurumlar tarafından asgari ücret düzeyinde iken, kimi kurumlar tarafından mevzuatta belirtilen asgari tutarlarda olduğu, söz konusu farklı uygulamaların ise öğrenciler açısından şikâyete konu edildiği görülmektedir. Söz konusu duyurunun ardından muhatap öğrenciler bakımından asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacağına ilişkin bir beklenti oluştuğu, başvuru konusu uyuşmazlığın çözümü noktasında, öğrenciler nezdinde oluşan bu beklentinin hukuken haklı beklenti niteliği taşıyıp taşımadığı hususunun ele alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anayasa Mahkemesi E.2012/65 K.2012/128 sayılı kararında[2] haklı beklenti kavramını; hukuk devleti ilkesinin önkoşullarından biri olan hukuk güvenliği ile kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Kanunların uzun süreli uygulanmasına güvenerek hayatını yönlendiren, hukuki iş ve işlemlere girişen bireyin, bu kanunların uygulanacağı yolunda oluşan beklentisinin mümkün olduğunca korunması gerekmektedir. Ancak, hukuki güvenlik ilkesi, her türlü beklentinin korunmasını zorunlu kılmaz. Bir beklentinin hukuken koruma görebilmesi için, meşru (haklı) beklenti seviyesine ulaşması gerekmektedir. Beklentinin meşru olup olmadığı tespit edilirken başvurulacak ölçüt, 'hakkaniyet'tir... ” ifadelerine yer vererek açıklamaktadır.

Buna göre, haklı beklentinin oluşabilmesi için bireyin uzun süredir uygulanan kanunlara güvenerek hukuki iş ve işlemlere girişmesi ve bu kanunların uygulanacağı yönünde beklentiye girmesinin yanı sıra, söz konusu beklentisinin de hakkaniyetli olması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Somut olayda, her ne kadar muhatap öğrenciler bakımından staj ücretlerinin asgari ücret düzeyine çıkarılacağı duyurusunun bir beklentiye sebep olduğu açık olsa da, mevcut mevzuat hükümleri kapsamında idarelerin 3308 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin, öğrencilere ödenmesi gereken asgari oranlar bakımından açık olduğu ve azami bir sınırın ise bulunmadığı görülmektedir.

Nitekim konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Kurumumuza gönderilen görüş yazısında; “.Bu kapsamda aday ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacağının düzenlendiği, Kanun kapsamında staj ücretinin alt sınırına yönelik düzenleme olduğu, alt sınırın üzerinde, sözleşme serbestisi ilkesi kapsamında ayrıca bir ücret belirlenebilmesinin de mümkün olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda, staj ücretleri kanuni sınırlar içinde kamu kurumlarının harcama yetkililerinin takdiri ile sözleşme serbestisi çerçevesinde belirlenebileceği değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verilerek, staj ücretlerinin Kanun’da yer verilen asgari oranların üzerinde olmak koşuluyla kamu kuramların harcama yetkililerinin takdiri ile sözleşmede serbestçe belirlenebileceği, belirtilmiştir.

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru konusu talep bakımından haklı beklentinin unsurlarının oluşmadığı değerlendirildiğinden, staj ücretinin asgari ücretin %30’u tutarında ödenmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; idarenin Kurumumuz tarafından istenen bilgi ve belgeleri süresinde gönderdiği ve “makul sürede karar verme” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun davrandığı, yine idare tarafından şikâyetçiye makul sürede cevapların verildiği ancak şikâyetçiye verilen cevaplarda işleme karşı hangi mercilere başvurulabileceğinin gösterilmemiş olması sebebiyle “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uygun davranmadığı görülmüş olup, idarenin bahse konu ilkelere de uygun davranması önerilmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı dava açma süresinden kalan süre(varsa) kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Ankara İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE;

Kararın BAŞVURANA, ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ve SAĞLIK BAKANLIĞINA tebliğine;

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.

Şeref MALKOÇ
Kamu Başdenetçisi

[1] 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arası net asgari ücret: 11.402,32 TL.

[2] Karar Günü: 20.9.2012 R.G. Tarih-Sayı: 18.04.2013-28622

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 10:50
YORUM EKLE