Günün belli saatine kadar gelmediğine dair tutanağın tüm gün işe gelmemeye delil olmayacağı

Günün belli saatine kadar gelmediğine dair tutanağın tüm gün işe gelmemeye delil olmayacağı

Günün belli saatine kadar gelmediğine dair tutanağın tüm gün işe gelmemeye delil olmayacağı

Günün belli saatine kadar gelmediğine dair tutanağın tüm gün işe gelmemeye delil olmayacağı

Günün belli saatine kadar gelmediğine dair tutanağın tüm gün işe gelmemeye delil olmayacağı

Günün belli saatine kadar gelmediğine dair tutanağın tüm gün işe gelmemeye delil olmayacağı

Belediyede sözleşmeli avukat olarak görev yapan ilgili, mazeretsiz olarak işe gelmediğinden ve kamu personeline yakışmayan tavır ve davranışlar içerisinde bulunduğundan bahisle,Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin 11/d maddesi uyarınca 31/12/2014 tarihi itibariyle işe son verme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun kararının iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; davacının işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına dayanak oluşturan tutanaklar incelendiğinde, tutanaklarda, davacının tutanağın imza altına alındığı saate (saat 14:00 civarı) kadar mesaisine gelmediğinin belirtildiği, tutanağın tanzim edildiği saatten sonra davacının görevine gelmediğine ilişkin herhangi bir tespitin bulunmadığı, davalı idarece verilen savunma dilekçesinde de bu durum ikrar edilerek tutanakların sadece imza altına alındığı saate kadar davacının görevine gelmediği tespitini içerdiğinin beyan edildiği, davacının işe gelmediğinin kabulü için ise tutanağın imza altına alındığı saatten sonra da görevine gelmediğinin ortaya konulmasının gerektiği, bu durumda, davacı hakkında düzenlenen 23 adet tutanak esas alınarak dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, bu tutanakların günün belli saatine kadar olan dönemi kapsadığı, davacının tüm gün boyunca göreve gelmediğini ortaya koymadığı, davacının belirtilen tarihlerde göreve gelmediğini ispatlayıcı başkaca bir bilgi ve belgenin de mevcut olmadığı, buna karşı tutulan tutanaklardan davacının ancak işe geç geldiği veya işten erken ayrıldığı sonucuna ulaşılabileceğinden, davacının işe gelmediği hususunun sabit olmaması nedeniyle, bu sebebe bağlı olarak işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/1626 E. , 2022/1441 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1626
Karar No : 2022/1441

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ................. Büyükşehir Belediye Başkanlığında sözleşmeli avukat olarak görev yapan davacının, mazeretsiz olarak işe gelmediğinden ve kamu personeline yakışmayan tavır ve davranışlar içerisinde bulunduğundan bahisle, ................. Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin 11/d maddesi uyarınca 31/12/2014 tarihi itibariyle işe son verme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararla; uyuşmazlıkta davacının işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına dayanak oluşturan tutanaklar incelendiğinde, tutanaklarda, davacının tutanağın imza altına alındığı saate (saat 14:00 civarı) kadar mesaisine gelmediğinin belirtildiği, tutanağın tanzim edildiği saatten sonra davacının görevine gelmediğine ilişkin herhangi bir tespitin bulunmadığı, davalı idarece verilen savunma dilekçesinde de bu durum ikrar edilerek tutanakların sadece imza altına alındığı saate kadar davacının görevine gelmediği tespitini içerdiğinin beyan edildiği, davacının işe gelmediğinin kabulü için ise tutanağın imza altına alındığı saatten sonra da görevine gelmediğinin ortaya konulmasının gerektiği, bu durumda, davacı hakkında düzenlenen 23 adet tutanak esas alınarak dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, bu tutanakların günün belli saatine kadar olan dönemi kapsadığı, davacının tüm gün boyunca göreve gelmediğini ortaya koymadığı, davacının belirtilen tarihlerde göreve gelmediğini ispatlayıcı başkaca bir bilgi ve belgenin de mevcut olmadığı, buna karşı tutulan tutanaklardan davacının ancak işe geç geldiği veya işten erken ayrıldığı sonucuna ulaşılabileceğinden, davacının işe gelmediği hususunun sabit olmaması nedeniyle, bu sebebe bağlı olarak işten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak davalı idarenin istinaf isteminin reddine, davacının dava dilekçesinde talep ettiği halde Mahkemece parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkin hüküm kurulmaması yönünden istinaf isteminin kabulüne, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan 08/04/2016 tarihinde itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesi kararına yönelik davalı idarenin istinaf başvurusunun reddine, davacının istinaf isteminin kabulüne, yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan 08/04/2016 tarihinde itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE