Bipolar bozukluk teşhisi konulan aday memurun Devlet memurluğu ile ilişiği kesilir mi?

Bipolar bozukluk teşhisi konulan aday memurun Devlet memurluğu ile ilişiği kesilir mi?

Bipolar bozukluk teşhisi konulan aday memurun Devlet memurluğu ile ilişiği kesilir mi?

Bipolar bozukluk teşhisi konulan aday memurun Devlet memurluğu ile ilişiği kesilir mi?

Bipolar bozukluk teşhisi konulan aday memurun Devlet memurluğu ile ilişiği kesilir mi?

Bipolar bozukluk teşhisi konulan aday memurun Devlet memurluğu ile ilişiği kesilir mi?
 

İİlgilinin aday memur olarak atandığı tarihten itibaren devam eden bir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, değişik hastanelerde yapılan muayenesi sonucunda düzenlenen raporlarda, "Bipolar Affektif Bozukluk" tanısı konulan ve bir süre Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi görev ilgilinin, hastalığının iyileşip iyileşmediği ve görevine devam edip edemeyeceği konusunda takip önerilerinin idarece tam olarak yerine getirilmediği, bu duruma göre; kişinin hastalığının, sağlık raporlarında belirtildiği üzere takibinin yapılarak netleştirilmesi, tanı doğrultusunda tedavisinin sağlanması ve Devlet memurluğu görevine devam edip edemeyeceğinin kesin olarak belirlenmesi gerekirken, uyuşmazlık konusu dönemde temyiz kudretini etkileyen bir sağlık sorunu bulunup bulunmadığı tespit edilmeksizin, izin prosedürüne uymadığından bahisle tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.


Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/8257 E. , 2022/1386 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/8257
Karar No : 2022/1386

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : .. Valiliği
VEKİLLERİ : Av. …, Av….

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ............................. ili, .............................................ilçesi, … Anadolu Lisesinde ulaştırma hizmetleri aday öğretmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 56. maddesi uyarınca Devlet memurluğuyla ilişkisinin kesilmesine ilişkin ......................... Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün … tarihli ve E… sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; davacının, aday memur olarak atandığı tarihten itibaren devam eden bir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, değişik hastanelerde yapılan muayenesi sonucunda düzenlenen raporlarda, "Bipolar Affektif Bozukluk" tanısı konulan ve bir süre Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi görev davacının, hastalığının iyileşip iyileşmediği ve görevine devam edip edemeyeceği konusunda takip önerilerinin idarece tam olarak yerine getirilmediği, bu duruma göre; davacının hastalığının, sağlık raporlarında belirtildiği üzere takibinin yapılarak netleştirilmesi, tanı doğrultusunda tedavisinin sağlanması ve Devlet memurluğu görevine devam edip edemeyeceğinin kesin olarak belirlenmesi gerekirken, uyuşmazlık konusu dönemde temyiz kudretini etkileyen bir sağlık sorunu bulunup bulunmadığı tespit edilmeksizin, izin prosedürüne uymadığından bahisle tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin usul ve kanuna uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE