Arka arkaya rapor alan memura verilecek ceza

Arka arkaya rapor alan memura verilecek ceza memurun rapor bitiminde tekrardan işe başlamadan sağlık raporu alması durumunda yapılacak işlem

Arka arkaya rapor alan memura verilecek ceza

Arka arkaya rapor alan memura verilecek ceza 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/1408 E.  ,  2020/3145 K.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü …

VEKİLİ : Av. … (Aynı adreste)

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E: …, K: … sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır Havaalanı Müdürlüğü'nde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli memur olarak görev yapan davacının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45. maddesinin (a) bendi uyarınca sözleşmesinin feshine ilişkin … tarihli ve … sayılı yazıyla bildirilen … tarihli ve …. sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 28/02/2018 tarih ve E:2016/6914, K:2018/901 sayılı bozma kararına uyularak; olayda, davacının 03.06.2011 tarihli on (10) günlük istirahat raporu uyarınca 03/06/2011 tarihinde görevinden ayrıldığı, anılan raporun bitiş tarihini izleyen 13/06/2011 tarihinde beş (5) günlük rapor aldığı, bu raporun bitiş tarihi olan 17/06/2011 tarihinde on (10) günlük bir rapor daha aldığı, bu raporunda bitiş tarihini izleyen 27/06/2011 tarihinde beş (5) günlük bir rapor daha aldığı ve rapor süresinin 01/07/2011 tarihinde sona ermesiyle 02/07/.2011 tarihinde göreve başlaması gerektiği bu tarihin ise haftasonuna denk geldiği ve mesainin ilk günü olan 04/07/2011 pazartesi günü itibariyle Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp uzmanı tarafından 06/07/2011 tarihine kadar iş görmezlik belgesi düzenlendiği ancak bu üç (3) günlük raporun görev yaptığı kuruma sunulmadığının anlaşıldığı, bu halde davacının 06/07/2011 tarihine kadar raporlu olduğu ve 07/07/2011 tarihi itibariyle göreve başlayacağının anlaşıldığı, ancak davacının 06/07/2011 tarihine kadar raporlu olduğu gözetilmeksizin 5 gün göreve gelmeme sebebiyle 07/07/2011 tarihi itibariyle tesis edilen sözleşme feshinde izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak beş günden fazla göreve gelmemesi durumunun 02/07/2011 tarihinden başlatıldığı oysa davacının bu tarihlerde izinli olması sebebiyle sözleşme feshi koşullarının 07/07/2011 tarihi itibariyle oluşmadığı görüldüğünden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/a maddesi ve işlem tarihinde yürürlükte bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği'nin yukarıda anılan hükümleri uyarınca hizmet sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, tek hekim tarafından fasılasız olarak en fazla 20 gün rapor verilebileceği, davacının raporunun 20 günü geçtiği, … tarihli raporun bu nedenle usule uygun olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, dava konusu işlemin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının belirtilen açıklama ile onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; davacı hakkında, 04/07/2011 pazartesi günü itibariyle Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp uzmanı tarafından 06/07/2011 tarihine kadar iş görmezlik belgesi düzenlendiği, buna göre davacının 06/07/2011 tarihine kadar raporlu olduğu ve 07/07/2011 tarihi itibariyle göreve başlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak davacının 07/07/2011-19/07/2011 tarihleri arasında göreve kesintisiz ve mazeretsiz gelmediğinin tespiti durumunda davalı idarece, yeniden işlem tesis edilebileceği açıktır.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E: …, K: … sayılı temyize konu kararının yukarıda belirtilen açıklama ile birlikte ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE