Memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi olmadan ceza verilemez

Memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi olmadan ceza verilemez

Memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi olmadan ceza verilemez

Memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi olmadan ceza verilemez

Danıştay, memurun üyesi olduğu sendika temsilcisinin, hakkında karar alınan disiplin kurulu toplantısına çağrılmamasının mevzuata aykırılık teşkil edeceğine karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas: 2016/6608

Karar: 2019/8851

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

... İli, ... İlçesi, ... Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapan ve 15/11/2013 tarihinden itibaren ... Sendikası üyesi olan davacının, dersine girdiği öğrencilere hakaret içerikli sözler söylediği, erkek öğrencilere sert davrandığı ve öğrencilerin derse katılımında ayrımcılık yaptığı yönündeki disiplin suçunun, yapılan disiplin soruşturması ile sübûta erdiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(d) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın, yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunmasından dolayı brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılması şeklinde uygulanmasına, 11/07/2014 tarihinde toplanan İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından karar verilmiş ve bu karar 24/07/2014 tarihinde Vali tarafından onaylanmış ancak davacı hakkında karar verilen disiplin kuruluna, davacının üyesi olduğu sendika temsilcisi çağrılmamıştır.

Bakılan dava, anılan disiplin cezasının iptali ve bu ceza nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde disiplin kurullarının kuruluşuna ilişkin esaslar belirtilmiş, maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşacağı, 4. maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde, hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alacağı, her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilcinin ilgili sendika tarafından önceden bildirileceği, bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edileceği düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi ile; hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendika temsilcisinin, disiplin ve yüksek disiplin kurulunda yer alması asli şekil şartı olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla, ilgilinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi çağrılmaksızın toplanan disiplin kurulu tarafından alınan kararların şekil yönünden hukuka aykırı olacağı açıktır.

Bakılan davada; dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla ... Sendikası üyesi olduğu anlaşılan davacının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın, yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunmasından dolayı brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılması şeklinde uygulanmasına karar verildiği 11/07/2014 tarihli İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısına, davacının üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin çağrılmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 18/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE