Olayın tarafı olan kişi disiplin kurulunda görev alabilir mi?

Bu durumda, davacının hakkında küfür, hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandığı iddia olunan Yüksekokul Müdürü Doç Dr. K4'in katılarak başkanlık ettiği Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Disiplin Kurulu kararında disiplin hukuku ilkeleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığından, anılan karara karşı yapılan itirazın reddine dair dava konusu 14/10/2015 tarih ve 2015/127 sayılı kararın da hukuka uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

Erzurum BİM - 1. İdare Dava Dairesi
Esas No.: 2017/3753
Karar No.: 2018/15
Karar tarihi: 12.01.2018

 

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI) : K1

VEKİLİ : Av. K2

A1

KARŞI TARAF (DAVALI) : Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı /ANKARA

VEKİLİ :Av. K3

(Aynı Adreste)

İSTEMİN ÖZETİ : Ağrı ili, Patnos ilçesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 14/10/2015 tarih ve 2015/127 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, hakkında açılan disiplin soruşturmasının usulüne uygun olarak yürütülmediği, soruşturma dosyasının kendisine tebliğ edilmeden savunma istendiği, soruşturma başlama ve tamamlama zamanaşımı sürelerine uyulmadığı iddilarıyla işlemin iptali gerektiği ileri sürülmekteyse de, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile disiplin soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden; davacının sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımların suç teşkil ettiği ihbarı üzerine süresi içinde disiplin soruşturmasına başlandığı, soruşturma sırasında davacıya gönderilen savunma istem yazısının usulüne uygun olduğu, davacı hakkında açılan soruşturmanın süresi içerisinde tamamlanarak zamanaşımı süreleri içinde davacıya disiplin cezası verildiği, bunun yanında davacının kamusal alanda ve öğrencilerin yanında devlet büyüklerine ve okul yöneticisine karşı küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği görüldüğünden, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine dair Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 17/03/2017 gün ve E:2016/637, K:2017/985 sayılı kararının; soruşturmanın usulüne uygun olarak yürütülmediği, soruşturma dosyasının kendisine tebliğ edilmeden savunma istendiği, soruşturma başlama ve tamamlama zamanaşımı sürelerine uyulmadığı ileri sürülerekbozulması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :İstinaf başvurusunun reddi ile istinafa konu kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:

İş arkadaşına hakaret eden memur ne ceza alır ? İş arkadaşına hakaret eden memur ne ceza alır ?

Dava, Ağrı ili, Patnos ilçesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 14/10/2015 tarih ve 2015/127 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İşlem tarihinde yürürlükte bulunan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 9. maddesinin (ı) bendinde; ''Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek'' fiilini işleyenlere kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verileceği hükmü yer almış, 33. maddesinde de; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, dekanlar için ise, bu ceza disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verileceği belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Düzce Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevli iken sosyal medya hesapları üzerinden hükümete, Cumhurbaşkanına ve Başbakana karşı hakaret, tehdit ve şantaj suçları içeren paylaşımlarda bulunduğu iddialarını içeren BİMER kaynaklı ihbar mektubu üzerine disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturma sırasında ifadesine başvurulan okul öğrencilerinin beyanları ile, davacının Yüksekokul Müdürü Doç Dr. K4'e karşı hakaret ve tehdit içeren söylemleri olduğunun tespit edildiği, bunun üzerine davacının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/(ı) maddesinde tanımlanan ''Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek'' fiilini işlediğinden bahisle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifinin getirildiği, 27/05/2015 tarihli Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Disiplin Kurulu kararı ile de davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verildiği, bu karara karşı davacı tarafından yapılan itirazın davalı idare Yüksek Disiplin Kurulu'nun 14/10/2015 tarih ve 2015/127 sayılı kararı ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan Yönetmelik maddeleri değerlendirildiğinde; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını vermeye, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirlerin yetkili olduğu anlaşılmakla birlikte; hakkında soruşturma yapılan görevlinin disiplin kurulu üyelerinden birine aşağılama, küfür ve hakaret içerikli sözler söylediğinin iddia olunması durumunda bu disiplin kurulu üyesinin objektif ve yansız olarak karar vermesinin mümkün olmadığı kuşkusuzdur. Bu nedenle, hakkında soruşturma yapılan görevlinin disiplin kurulu üyelerinden birine aşağılama, küfür ve hakaret içerikli sözler söylediğinin iddia olunması durumunda anılan üyenin kurula katılmasının kurulun tarafsızlığını ve objektifliğini sakatlayacağı, dolayısıyla disiplin kurulunun usulüne uygun oluşturulmamış olacağı, bu şekilde oluşturulan kurulun vereceği kararın da hukuka aykırı olacağı açıktır.

Olayda; davacı hakkında sosyal medya hesapları üzerinden hükümete, Cumhurbaşkanına ve Başbakana karşı hakaret, tehdit ve şantaj suçları içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiaları ile soruşturma açılmış ve soruşturma sonucunda davacının devlet büyüklerine ve okul yöneticisi Yüksekokul Müdürü Doç Dr. K4'e karşı hakaret ve tehdit içeren söylemleri olduğundan bahisle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 9. maddesinin (ı) bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziyesinin teklif edilmesi üzerine Yüksekokul Müdürü Doç Dr. K4'in başkanlık ettiği Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Disiplin Kurulu kararı ile davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının hakkında küfür, hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandığı iddia olunan Yüksekokul Müdürü Doç Dr. K4'in katılarak başkanlık ettiği Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Disiplin Kurulu kararında disiplin hukuku ilkeleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığından, anılan karara karşı yapılan itirazın reddine dair dava konusu 14/10/2015 tarih ve 2015/127 sayılı kararın da hukuka uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle,istinaf başvurusunun kabulüne, Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 17/03/2017 gün ve E:2016/637, K:2017/985 sayılı kararının bozulmasına (kaldırılmasına), dava konusu işlemin iptaline,aşağıda dökümü yapılan 372,45-TL yargılama gideri ile yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının davacıya iadesine, bu kararın kesin olduğunun taraflara bildirilmesine, 12/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.