Memuriyet Mahalli Dışında Kursa Katılanların Harcırahı

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 37. maddesinin ilk fıkrasında, mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere bu Kanun'a göre geçici görev gündeliğinin verileceği hükmüne yer verilmiş; "Geçici Görev  Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre" başlıklı 42. maddesinin (a) bendinde, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilecek gündeliklerin, yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla olamayacağı, ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği hükmü getirilmiştir.

 6245 sayılı Harcırah kanunu'nun 37. maddesi kapsamında memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin anılan Kanun'un 42. maddesindeki sınırlamalara tabimidir?  Harcırah Kanunu'nun 37. maddesinde yer alan, başka mahalde açılan kurs veya okullara gönderilenlere ödenen yevmiyenin, geçici görevle gönderilen emsallerine verilen yevmiyenin yarısını aşamayacağına yönelik düzenleme 11.12.1981 günlü, 2562 sayılı Kanun'la değiştirilmiş ve farklı yevmiye uygulamasına son verilerek her iki durumda da eşit geçici görev gündeliği ödenmesi sağlanmıştır.

Yurt içinde ve dışında aynı şahsın geçici görevlilik süresinin üç aydan fazla devam etmesi halinde uzun süreli yevmiye ödenmesini engellemek amacıyla Harcırah Kanunu'nun 42. maddesi ile getirilen düzenleme, geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilenler ile kurs veya okullara gönderilenler arasında farklılık yaratmamakta olup, anılan madde, Kanun'un 14. maddesi uyarınca görevlendirilenlerin yanı sıra 37. maddesi uyarınca görevlendirilenleri de kapsayan genel çerçeve maddedir.

Memur kardeşi için harcırah alabilirmi Memur kardeşi için harcırah alabilirmi

Ayrıca 42. maddenin son fıkrasında bu maddeyle getirilen genel kurala tabi tutulmayacaklar açıkça belirtilmiş ve sayılanlar arasında memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere yer verilmemiştir. Bu durumda; 6245 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere ödenecek geçici görev gündelikleri aynı Kanun'un 42. maddesindeki sınırlamalara tabi olarak ödenmek zorundadır.

Editör: TE Bilisim